نویسنده = جلائی اسفندآبادی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 651-659

زینب بدخشان؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


2. شبیه سازی اثر شوک های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 573-587

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی