نویسنده = حسین زاد، جواد
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مدیریت منابع آب در توسعۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت تبریز)

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 369-377

جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه