نویسنده = خرمیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان)

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 387-397

فریبرز عباسی؛ علیرضا سلطانی تودشکی؛ علیرضا کیانی؛ قاسم زارعی؛ پریسا شاهین رخسار؛ محمد خرمیان