نویسنده = حاج صادقی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگی

2-40، شماره 4، بهمن 1388

امیرحسین علی بیگی؛ الهه حاج صادقی؛ شهرزاد بارانی