شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک خطر سیلاب در بین توت‌فرنگی‌کاران استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج ، ارتباطات و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه ترویج ، ارتباطات و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه اقتصاد و ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22059/ijaedr.2023.349427.669182

چکیده

فجایع اقلیمی از جمله وقوع سیلاب روند تولید و معیشت در کشاورزی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. در این راستا، مطالعات مختلف نشان داده‌اند بهبود درک خطر در بین کشاورزان منجر به افزایش بکارگیری راهبردهای کاهش‌دهنده خطر شده و نقش به‌سزایی در کاهش خسارت‌ دارد. بنابراین، تحقیق پیمایشی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک خطر سیلاب در بین توت‌فرنگی‌کاران استان کردستان انجام شد. 375 توت‌فرنگی‌کار از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS نسخه 21 نشان داد توت‌فرنگی‌کاران به خوبی خطر سیلاب را درک می‌کنند. مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد نگرش زیست‌محیطی، دانش در مورد تغییرات اقلیمی، مسئولیت‌پذیری و اعتماد به اطلاعات اقلیمی اثرات مستقیمی بر ادراک خطر توت‌فرنگی‌کاران دارند، این در حالی است که متغیرهای مسئولیت‌پذیری و دانش از طریق تأثیر بر نگرش زیست‌محیطی نیز اثرات غیرمستقیمی بر ادراک خطر داشتند. بر اساس یافته‌ها، احساس خودکارآمدی تأثیری بر ادراک خطر نداشت. در مجموع، یافته‌های این مطالعه به برنامه‌ریزان در زمینه کشاورزی و به ویژه محصول توت‌فرنگی در استان کردستان کمک می‌کند با تدبیر راهکارهای سازگارانه و تاب‌آورانه، پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی را به حداقل برسانند و با جلب مشارکت مردم در برنامه‌های کاهش خطر، میزان تحقق‌پذیری این برنامه‌ها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات