بررسی پیامدهای هزینه های مبادله بر رفتار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22059/ijaedr.2023.353242.669198

چکیده

هزینة مبادلة واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی تاثیرگذار در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف تاثیر هزینه های مبادله بر رفتار و نحوه مشارکت تولیدکنندگان در بازار محصول سیب زمینی در استان همدان انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی استان همدان در سال زراعی 1400-1399 می باشد. نمونه لازم با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده چند مرحله‏ای به دست آمد. بدین ترتیب حجم نمونه، 65 زارع سیب‏زمینی کار در استان همدان تعیین شد. اطلاعات آماری لازم از طریق پرسشنامه جمع‏ آوری شد. نتایج نشان داد که بهبود وضعیت راه‌های دسترسی به بازار و افزایش میزان عضویت زارعین در اتحادیه های کشاورزی، بر احتمال مشارکت زارعین به عنوان فروشنده تاثیر منفی و افزایش فاصله دارای تاثیر مثبت می باشد. در حضور هزینه مبادله تنها 13/84درصد از زارعین به عنوان خریدار در بازار مشارکت نموده اند و کاهش میزان هزینه مبادله می تواند باعث افزایش مشارکت بازاری زارعین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات