کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار زیست محیطی روستاییان استان ایلام در حفاظت از جنگل‌های بلوط حوزه‌ زاگرس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 گروه ترویج و اموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

3 گروه مدیریت کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام. ایران

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

5 استادیارگروه منابع طبیعی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

10.22059/ijaedr.2023.350774.669189

چکیده

تحقیق‌حاضر با هدف کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار زیست محیطی روستاییان استان ایلام در حفاظت از جنگل‌های بلوط حوزه‌ زاگرس‌جنوبی انجام‌شد. جامعه‌آماری تحقیق را تمامی روستائیان استان ایلام ساکن در حوزه‌ زاگرس جنوبی، تشکیل می‌دهند(5512=N). حجم نمونه با استفاده از جدولBartlett et al. (2001) ، 416 نفر تعیین و برای نمونه‌‌گیری از روش تصادفی‌‌طبقه‌ای با انتساب ‌متناسب (بر حسب شهرستان محل فعالیت) استفاده ‌شد. در این پژوهش وضعیت الگوی رفتار زیست محیطی روستاییان استان ایلام در حفاظت از جنگل‌های بلوط حوزه زاگرس جنوبی با استفاده از نرم‌افزار‌های آماری SPSS22 و SMART PLS3 مورد واکاوی قرار گرفت و باتوجه به شاخص‌های محاسبه‌شده، پایایی و روایی مدل تأییدگردید. نتایج حاصل از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، حاکی از آن است که متغیرهای نگرش(745/0=β)، هنجارهای ذهنی (638/0=β) و کنترل رفتاری درک شده‌ی روستاییان استان ایلام (589/0=β)، تأثیر مثبت و معناداری بر نیت آنان برای انجام رفتار زیست محیطی حفاظت از جنگل‌های مزبور، دارد. همچنین براساس نتایج، کنترل رفتاری درک شده(602/0=β)‌، نیت(711/0=β)، دیدگاه زمانی(653/0=β) و دلبستگی مکانی روستاییان استان ایلام نسبت به حفاظت از جنگل‌های بلوط زاگرس جنوبی (473/0=β)، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار زیست محیطی آنان در حفاظت از جنگل‌های مزبور، دارد. درمجموع با استناد به یافته‌ها می‌توان دریافت که نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده با واسطه متغیر نیت روستاییان استان ایلام برای انجام رفتار زیست محیطی حفاظت از جنگل‌های بلوط می‌تواند به ترتیب 52 و 61 درصد از تغییرات متغیرهای نیت و رفتار خانوارهای روستایی را نسبت به حفاظت از جنگل‌های بلوط حوزه زاگرس جنوبی پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات