بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر پذیرش گیاهان دارویی در شهر خرم‌آباد (کاربرد الگوی توبیت و روش دو مرحله‌ای هکمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش آموخته اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

10.22059/ijaedr.2023.339904.669135

چکیده

گیاهان دارویی، یکی از منابع بسیار ارزشمند در سطح وسیع منابع طبیعی ایران می‌باشند. در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره‌برداری صحیح می‌توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کنند. گام اول در توسعه بازار و سودآوری گیاهان دارویی شناسایی رفتار مصرف‌کنندگان در پذیرش گیاهان دارویی است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر پذیرش گیاهان دارویی در شهر خرم‌آباد بااستفاده از الگوی توبیت و روش دو مرحله‌ای هکمن انجام شده است. داده‌های مورد نیاز الگو با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به وسیله 384 پرسشنامه جمع‌آوری شده است. براساس نتایج تحقیق در مرحله اول، درآمد با ضریب 26/0 درصد بر میزان مصرف گیاهان دارویی اثر مثبت و معنی‌داری دارد، متغیرهای هزینه دسترسی، اعتماد به زیانمند نبودن و همچنین آموزش خواص و کاربرد گیاهان دارویی به فروشندگان به ترتیب با ضرایب 006/0 درصد، 008/0 درصد و 02/0 درصد، اثر مثبتی بر مصرف دارند. در مرحله دوم متغیر پوشش بیمه‌ای داروهای شیمیایی با ضریب 07/0- درصد اثر منفی و معنی‌داری بر میزان مصرف دارد و متغیر رضایت از تأثیر مثبت مصرف گیاهان دارویی با ضریب 16/0 درصد دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر میزان مصرف گیاهان دارویی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات