بررسی اثرگذاری دارایی‌های معیشتی بر تنوع معیشت روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان باوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده‌ی مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

10.22059/ijaedr.2023.350022.669185

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی توسعه‌ی مناطق روستایی در دهه‌های اخیر موضوع ناپایداری معیشت مردم است که منجر به آثار و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. بنابراین، از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بسترهای پیشبرد اهداف توسعه در نواحی روستایی، شناخت وضعیت معیشتی خانوارها، میزان دسترسی به دارایی‌های معیشتی و عوامل مؤثر بر معیشت است.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری دارایی‌های معیشتی بر تنوع معیشت روستاییان انجام شده است؛ جهت نیل به این هدف از روش پیمایشی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید. جامعه آماری، خانوارهای روستایی شهرستان باوی به تعداد 6670 خانوار بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 260 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن بر اساس نظرات اساتید و صاحب‌نظران مورد تایید قرار گرفت. برای اطمینان از پایایی آن، یک مطالعه راهنما بر روی نمونه‌ای خارج از محدوده تحقیق انجام گرفت و اندازه ضرایب آلفا برای متغیرهای تحقیق قابل قبول ارزیابی شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Excel2013 و SPSS20 استفاده گردید.

نتایج نشان داد که میزان تنوع معیشت در بین ساکنان روستاهای شهرستان باوی در سطح پایین می‌باشد. وضعیت روستاها از نظر برخورداری از دارایی‌های معیشتی متفاوت بوده و خانوارهای دارای تنوع معیشتی در مورد تمام داریی‌های معیشتی از وضعیت بهتری نسبت به خانوارهای فاقد تنوع معیشت برخوردار بودند. همچنین نتایج برآورد مدل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای دارایی‌های معیشتی به همراه سایر متغیرهای سابقه کار غیرکشاورزی، سابقه کار کشاورزی و سن 4/32 درصد از تغییرات متغیر وابسته تنوع معیشت را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات