طراحی و ارائه مدل پویای امنیت آب مبتنی بر تعاملات نظام اجتماعی – اکولوژیک (حوزه آبخیز دشت نیشابور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری موسسه کسب و کار اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/ijaedr.2023.350655.669188

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از پویایی سیستم (SD) و مدل‌سازی عامل محور (ABM) که دو روش رایج برای بررسی سیستم‌های پیچیده هستند، مدل پویای امنیت آب برای حوزه آبخیز دشت نیشابور با استفاده از نرم افزار عامل محور NetLogo با هدف شناسایی و تحلیل تاثیر بخش‌های مختلف مصرف آب بر وضعیت امنیت آب در حوزه طراحی و ارائه گردید. نتایج نشان‌دهنده مؤثر بودن و قابل اعتماد بودن مدل امنیت آب ارائه شده در پژوهش حاضر می‌باشد. لذا می‌توان از آن برای پیش‌بینی وضعیت امنیت آب سال‌های آینده در حوزه آبخیز دشت نیشابور استفاده نمود و ضمن در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به منظور تغییر در پارامترهای قابل تغییر مدل و مشاهده تاثیر تغییر در هریک از آن‌ها بر وضعیت امنیت آب در حوزه، می‌توان بهترین سناریو و در راستای آن بهترین راهکار برای بهبود امنیت آب در حوزه آبخیز دشت نیشابور را نیز تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات