تحلیل چالش‌ها و راهکارهای بهبود عملکرد محققان معین در شبکه دانش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22059/ijaedr.2023.352180.669194

چکیده

یکی از مشکلات نظام ترویج کشاورزی، عدم ارتباط مناسب با تحقیقات بوده است که پس از اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی، به‌منظور نقش‌آفرینی سازمان‌یافته‌تر تحقیقات در شبکه دانش کشاورزی، دو گروه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین تعریف شدند. لذا این پژوهش، با هدف کلی تحلیل چالش‌ها و راهکارهای بهبود عملکرد محققان معین در شبکه دانش کشاورزی انجام شد. جامعه آماری آن، شبکه تحقیقات کشاورزی (1908 نفر) بود که حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری دانیل، 320 نفر برآورد شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق‌ساخت بود که برای تعیین روایی آن علاوه بر نظرخواهی از متخصصان (روایی صوری)، از روایی همگرا و به‌منظور محاسبه پایایی نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزارSPSS نسخه 22 و برازش مدل تحقیق نیز توسط نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3 انجام شد. رتبه‌بندی چالش‌های پیش‌روی محققان معین نشان داد که ابعاد «زیرساختی - حمایتی» در بالاترین و «کارکردی» در پایین‌تر رتبه‌ها قرار گرفتند. رتبه‌بندی راهکارهای بهبود عملکرد آنها نیز نشان داد که ابعاد «زیرساختی - حمایتی» در بالاترین و «برنامه‌ریزی - سیاستگذاری» در پایین‌تر رتبه‌ها قرار گرفتند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که الگوی چالش‌ها و راهکارهای بهبود عملکرد محققان معین، هر یک دارای چهار بعد «سیاستگذاری - برنامه‌ریزی»، «زیرساختی - حمایتی»، «ساختاری» و «کارکردی» بودند که همگنی و پایایی معرف‌ها مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، بر اساس یافته‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد محققان معین ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات