تببین قصد رفتار تولید ارگانیک در میان پسته‌کاران بخش مرکزی شهرستان اردکان استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22059/ijaedr.2023.346041.669162

چکیده

به‌کارگیری اقدامات و روش‎های تولید ارگانیک در سطح باغات نیازمند تغییر رفتار کشاورزان است. هدف مطالعه حاضر تبیین قصد رفتاری تولید پسته ارگانیک در سطح 4831 نفر پسته‎کار بخش مرکزی شهرستان اردکان استان یزد با به‌کارگیری نظریة توسعه‌یافته رفتار برنامه‎ریزی‌شده و پذیرش فناوری با اضافه نمودن متغیر دانش کشت ارگانیک بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر طرح تحقیق، پژوهش کمی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 356 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب، افراد انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و با نرم‎افزارهای SPSS22 و SmartPLS2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه، از طریق روایی صوری توسط پانل متخصصان و همچنین، روایی تشخیصی تعیین شد. برای محاسبه قابلیت پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که بالاتر از 7/0 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر هنجار ذهنی (287/0=β) تنها عامل در قصد رفتار به‌کارگیری روش‎های تولید ارگانیک پسته است. بیشترین فراوانی متغیر دانش تولید ارگانیک در حد خوب (5/45 درصد)، متغیر قصد رفتاری در حد ضعیف (7/83 درصد) و متغیرهای کنترل رفتار درک‌شده (3/41 درصد)، نگرش (4/40 درصد) و هنجار ذهنی (4/37 درصد) در حد متوسط بود. بر اساس یافته‎های این تحقیق پیشنهاد ‎گردید به منظور کاهش شکاف بین دانش و قصد رفتاری، واحد ترویج دوره‎های آموزش تولید پسته ارگانیک را به گونه‎ای طراحی نماید تا سهولت به‌کارگیری این نوع روش‎ها و مدیریت آن در سطح باغ مورد توجه پسته‎کاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات