تحلیل و مقایسه کارایی انرژی در استان‌های قطب تولید گندم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/ijaedr.2023.347527.669170

چکیده

باتوجه به محدودیت انرژی‌های تجدیدناپذیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در راستای رشد اقتصادی کشورها، همچنین نظر به پیامدهای منفی افزایش مصارف انرژی نظیر آلودگی هوا و تغییرات اقلیم، اهمیت برنامه‌ریزی در مصارف انرژی ضرورت خواهد داشت. بر این اساس مطالعه حاضر به براورد انواع انرژی‌های مصرفی، تحلیل و مقایسه کارایی انرژی به روش تحلیل پوششی داده‌ها در تولید گندم آبی استان‌های قطب (خوزستان، فارس، گلستان، کردستان و کرمانشاه) طی سال‌های 1390 تا 1398 می‌پردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که کمترین و بیشترین میانگین کارایی فنی مصارف انرژی به ترتیب در استان‌های فارس و خوزستان بوده است. بطوریکه استان فارس بطور میانگین 3/13 و 6/15 درصد به ترتیب از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مازاد بر وضعیت کارا استفاده می‌کند و لازم است این میزان مصارف انرژی در این استان در تولید گندم آبی کاهش یابد. البته روند این شکاف مصرف انرژی در استان فارس در سال‌های پایانی بیشتر شده است. بطوریکه در سال 1398 این شکاف در مصارف انرژی تجدیدپذیر و هم تجدیدناپذیر به ترتیب 9/27 درصد بوده است. همچنین در تمامی استان‌ها بجز استان خوزستان نیاز به کاهش مصارف انرژی بوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، شکاف‌های برآورد شده در برنامه‌های توسعه کشت گندم آبی در استان‌های مورد نظر مد نظر قرار گرفته و جهت کاهش مصارف انرژی در این استان‌ها هدف گذاری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات