بررسی عوامل موثر بر تجاری‌سازی تولیدات کشاورزی در نظام بهره‌برداری خانوادگی شهرستان خلخال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی تهران ایران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

4 استادیار مؤسسه پزوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

10.22059/ijaedr.2022.337924.669126

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی سطح تجاری‌سازی تولیدات کشاورزی نظام بهره‌برداری خانوادگی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خلخال انجام شده است. داده‌های این مطالعه از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در میان 368 کشاورز خرده‌پا در شهرستان خلخال جمع‌آوری شد. برای ارزیابی سطح تجاری‌سازی از شاخص تجاری‌سازی خانوار استفاده شد و عوامل مرتبط با تجاری‌سازی کشاورزی خرده‌پا با استفاده از برآورد رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای نتایج، متوسط شاخص تجاری‌سازی خانوار برابر 94/39 درصد برآورد شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای مستقل شامل تعداد بازارهای در دسترس، عضویت در تعاونی، درآمد غیر کشاورزی، مقدار تولیدات دامی، میزان تولید زراعی و میزان تولید باغی بر تجاری‌سازی اثر مثبت و معنی‌داری دارند؛ این در حالی است که متغیرهای سن سرپرست خانوار، هزینه‌های تولید و فاصله تا بازار بر این متغیر اثر منفی داشته‌اند. در مجموع، این مطالعه نشان داد که کشاورزان منطقه خلخال به‌طور غالب معیشت‌گرا هستند. بنابراین، برای افزایش میزان تجاری-سازی کشاورزی خرده‌پا و تجهیز کشاورزان به مهارت‌های بازاریابی و مذاکره، می‌توان آموزش کشاورزان جهت گرایش به کشاورزی در قالب یک کسب‌و‌کار را به‌طور جدی مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات