تحلیل ادراک از خطر سلامتی آفت ‏کش‏ های شیمیایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، میان کشاورزان ذرت‏ کار استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان

10.22059/ijaedr.2022.340953.669138

چکیده

هدف تحقیق، تحلیل ادراک از خطر سلامتی آفت‏کش‏های شیمیایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، میان کشاورزان بود. مطالعه مقطعی، میان کشاورزان ذرت‏کار استان اردبیل (N=1507) انجام شد که با نمونه‏گیری چندمرحله‏ای و‏ جدول بارتلت و همکاران، حجم نمونه تعیین شد (n=306). ابتدا با تعیین شاخص‏های اولیه، ادراک کشاورزان از خطر سلامتی آفت‏کش‏ها، توسط تکنیک شاخص ترکیبی (CI) ارزیابی شد. سپس گروه‏های کشاورزان، بر اساس شاخص ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفتند. مطابق یافته‏ها، استفاده از چکمه در اولویت اول و عینک محافظ در اولویت آخر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی بود. بین ادراک از خطر سلامتی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی همبستگی معنی‏داری وجود داشت؛ ولی ادراک سلامتی، الزاماً با درجه سمیت آفت‏کش‎ها مطابقت نداشت. مطابق نتایج شاخص ترکیبی، علف‏کش توفوردی خطرناک‏ترین آفت‏کش‎ برای کشاورزان محسوب می‏شد. همچنین، مهم‏ترین متغیرهای متمایزکننده ادراک از خطر سلامتی، به ترتیب، هنجار ذهنی، سابقه شرکت در دوره‌های آموزشی و اندازه مزرعه بود. با وجود شکاف بالای ادراکی و آموزشی درباره خطرات سلامتی آفت‏کش‏ها، توجه ویژه به روش‏های آموزشی گروهی، بازخوردهای مداوم آموزشی، جلب مشارکت معتمدان محلی و کشاورزان ماهر و استفاده از رسانه‏های محلی و بروشورهای هشداردهنده می‏تواند بر بهبود ادراک از خطر سلامتی کشاورزان (به ویژه خرده مقیاس) مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات