ارائه مدل تاثیر سرمایه های اجتماعی و فکری بر بهبود نرخ بهره وری و تولید در شرکت های تولیدی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22059/ijaedr.2022.346788.669167

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر سرمایه‌های اجتماعی و فکری بر بهبود نرخ بهره‌وری و تولید در شرکت‌های تولیدی استان مازندران بود. این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را مدیران ده تا از شرکت‌های صنعتی استان مازندارن به تعداد 94 نفر تشکیل می‌دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری همه افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی با 55 سوال و پرسش‌نامه محقق ساخته سرمایه فکری با 50 سوال استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن‌‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه سرمایه اجتماعی 93/0 و پرسش‌نامه سرمایه فکری 89/0محاسبه شد که مورد تایید بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج نشان داد تاثیر سرمایه‌های اجتماعی و فکری بر بهبود نرخ بهره وری و تولید در شرکت‌های صنعتی استان مازندران مثبت و معنادار می‌باشد و در سازمان های صنعتی، سرمایه اجتماعی منبع مهم بهره وری است. بنابراین می توان اذعان داشت که کمبود یا ضعف سرمایه اجتماعی در شرکت های صنعتی در روابط درون سازمانی منجر به رکود شرکت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات