تحلیل موانع اثربخشی صندوق ‏های تأمین مالی خرد در توسعه کسب‏ وکارهای روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 مربی، گروه اقتصاد و توسعه زراعتی، دانشکده زراعت، دانشگاه بغلان، بغلان ۳۶۰۱، افغانستان.

10.22059/ijaedr.2022.345671.669158

چکیده

امروزه تأمین مالی خرد به عنوان رهیافت کارآمد، نقش مهمی را در حمایت از واحدهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا نموده و زمینه‌ساز پس انداز و توسعه به شمار می‌رود. شواهد حاکی از آن بود که صندوق‌های تأمین مالی خرد در شهرستان قلعه‌گنج، با وجود دستاوردهایی که در زمینه ارائه بهتر خدمات اعتباری برای تقویت اشتغال ساکنان محلی داشته ‏اند، با چالش‌هایی نیز مواجه هستند. در همین راستا، این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های مربوط به صندوق‌های تأمین مالی خرد روستایی در شهرستان قلعه‌گنج انجام شد. جامعه آماری این تحقیق ۲۱ هزار نفر روستایی عضو در صندوق‌های تأمین مالی خرد راه اندازی شده در شهرستان قلعه‌گنج بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده‌ها علاوه بر آماره‌های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که به‌ترتیب چالش‌های ادراک پایین نسبت به‌ قابلیت‏های اشتغال‏ زایی و استعدادهای کارآفرینانه، توان مالی پایین خانوارها و شرایط نامطلوب وام‌ها، فقدان مهارت و فناوری مناسب و در نهایت، فقدان بهره‌مندی از زیرساخت‌ها و عوامل تولید مناسب، از مهمترین موانع اثربخشی صندوق‏ های مربوطه در توسعه کسب ‏وکار به شمار می ‏روند. نتایج این مطالعه، به ‏خصوص با توجه به فقدان ادبیات تجربی کافی و مناسب در داخل کشور، می‏تواند نقش عمده ‏ای در ارائه بینش صحیح به دست ‏اندرکاران صندوق‏ های تأمین مالی خرد ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات