بررسی کارایی بازاریابی اینترنتی از طریق برآورد هزینه مبادله مشتری و تحلیل جذابیت آن در بخش گل‌وگیاه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/ijaedr.2022.332478.669094

چکیده

توجه به بازارهای اینترنتی، علاوه بر افزایش کارایی بازار از طریق افزایش فضای رقابتی، زمینه برای تقاضا محوری تولید را بیش از پیش فراهم می‌نماید. محصول مورد بررسی در پژوهش حاضر، به‌طور خاص گل‌های گلدانی زینتی بوده و داده‌‌ها مقطعی و مربوط به مشتریان بازارهای اینترنتی و حضوری در سال 1396 است. هدف، بررسی کارایی بازاریابی از طریق برآورد هزینه مبادله مشتری در هردو بازار اینترنتی و حضوری گل و سنجش تمایل به بازار اینترنتی از طریق سنجش عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خرید است. نتایج نشان داد به ازای هر گلدان، هزینه مبادله مشتری برای استان‌های غیر از تهران و البرز در هر دو بازار بیش‌ از این دو استان و در بازار اینترنتی به میزان 52144 ریال کم‌تر از سنتی برآورد شد. به تبع آن، به‌طور میانگین مازاد بازاریابی اینترنتی برای دو استان، نسبت به سایر استان‌ها 6121 ریال کم‌تر برآورد شد. بنابراین، توسعه بازار اینترنتی منجر به بهبود کارایی بازار گل خواهد شد. در الگوی لاجیت عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خرید اینترنتی در جهت تحلیل جذابیت بازار برآورد گردید که درنتیجه معنی‌داری متغیر محرک تخفیف‌ها نقدی پیشنهاد می‌شود، مبلغی به عنوان تخفیف به‌ویژه برای مشتریانی با دفعات خرید بیش‌تر، در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات