شناسایی سازه های موثر برتوسعه کشت مرکبات در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی و روستایی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

توسعه کشاورزی همواره به‌عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار روستایی مورد تأکید بوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف، شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مرکبات در مازندران انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 200 نفر از کارشناسان فعال در حوزه مرکبات سازمان جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه و 148238 نفر از باغداران مازندران تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 127 نفر از کارشناس و 306 نفر از باغداران به‌طور تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که روایی صوری آن به‌وسیله اساتید و متخصصین بررسی و همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان و کارشناسان تایید شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه توسط کارشناسان و باغداران تکمیل و به‌منظور تعیین پایایی درونی گویه‌ها از تتای ترتیبی استفاده شد که مقدار آن 912/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر روی 43 متغیرهای توسعه مرکبات نشان داد که شش عامل را به عنوان عامل‌های اصلی شناسایی شد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از: زیست-محیطی، فنی، اقتصادی، ساختاری، اجتماعی و فرهنگی-آموزشی در مجموع 8/51 از واریانس کل عوامل تاثیرگذار بر توسعه مرکبات را تبیین کرده‌اند. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردیده است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار LISREL8.8 عوامل موثر بر توسعه مرکبات مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات