شاخص‌های رویکرد پیوند امنیت آب، غذا و انرژی در بخش کشاورزی: کاربرد تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

رویکرد پیوند آب، غذا و انرژی، دیدگاهی جامع از پایداری است و کشاورزی نقش کلیدی در استفاده از این منابع و امنیت غذا دارد. با توجه به‌ این‌که شناسایی شاخص‌های رویکرد پیوند امنیت آب، غذا و انرژی در بخش کشاورزی، عمده‌ترین معیار برای بررسی وضعیت استقرارپذیری این منابع در راستای برقراری امنیت در بخش کشاورزی می‌باشد. خلا موجود در این زمینه باعث شده، این مقاله درصدد تدوین و ارزیابی شاخص‌های رویکرد پیوند امنیت آب، غذا و انرژی در بخش کشاورزی برآید. برای تحقق این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 18 و تحلیل دستی استفاده شد. نمونه تحقیق شامل، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، که در مجله‌های داخلی و خارجی، طی سال‌های 1401- 1386 به چاپ رسیده‌اند، به تعداد 228 مورد، بوده است. یافته‌ها نشان داد؛ امنیت آب، غذا و انرژی به ترتیب دارای هشت، چهارده و ده شاخص هستند که در چهار طبقه: دسترسی، موجود بودن، قابلیت استفاده و پایداری دسته‌بندی شدند. باتوجه به یافته‌ها نتیجه می‌گیریم که این شاخص‌ها، ابعاد توسعه پایدار؛ اعم از بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرند و به هم وابسته هستند. لذا این شاخص‌ها ابزاری جامع برای سنجش رویکرد پیوند آب، غذا و انرژی در راستای توسعه پایدار می-باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات