ارزیابی آثار تغییرات و نوسانات اقلیمی بر مازاد اقتصادی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

وقوع تغییرات و نوسانات اقلیمی، از طریق تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش و نیز سهم غذا در درآمد مصرف‌کنندگان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. لذا مازادهای اجتماعی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این اساس به منظور سیاست‌گذاری مؤثر جهت سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای صحیحی از تغییرات رفاه جامعه که در نتیجه‌ی رخدادهای اقلیمی ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه‌ی حاضر آثار بالقوه‌ی پیش‌بینی‌های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- ‌بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیرپذیری منابع آبی، تولید و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر توأمان تغییرات و نوسانات اقلیمی، همگام با افزایش 44 درصدی برداشت بخش کشاورزی از آبخوان این دشت در دوره‌ی برنامه‌ریزی 20 ساله‌ی تحقیق، ارزش حال مقادیر مازاد مصرف‌کننده، تولیدکننده و رفاه اقتصادی کل در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی را به ترتیب به میزان 27 درصد کاهش، 16 درصد افزایش و 4 درصد کاهش خواهد داد. لذا اتخاذ راهبردهای سازگاری با پدیده‌ی مذکور، جهت تخفیف یافتن آثار منفی آن بر امنیت غذایی منطقه، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات