ارزیابی تاثیر مهاجرت‌ بر معیشت پایدار خانوارهای مهاجر در نواحی روستایی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

بهبود معیشت مردم محلی در دو دهه اخیر مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است و یکی از اهداف اصلی دولت‌های ملی است. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر مهاجرت‌ بر معیشت پایدار خانوارهای مهاجر سیستانی ساکن در روستاهای استان گلستان است. روش تحقیق توصیفی مبتنی بر پیمایش پرسشنامه‌ای است. جامعه آماری شامل 25000 نفر از سرپرستان خانوار مهاجر از استان سیستان و بلوچستان به استان گلستان است. با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای نمونه‌ها از 12 شهرستان استان گلستان انتخاب شدند. روایی پرسشنامه‌های تحقیق بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که سرمایه‌های طبیعی و مالی و کل سرمایه‌ها کمتر از حد متوسط (نامناسب) است. نتایج بررسی راهبردهای معیشت نشان داد که مواردی مانند کسب درآمد از فعالیت‌های زراعت، دامداری، باغداری، جمع‌آوری‌ منابع ‌و گیاهان‌ جنگلی و کارگری از جمله مهم‌ترین راهبردهای معیشتی هستند. نتایج ارزیابی روندهای آسیب‌پذیری نشان داد که مواردی از قبیل انسجام و همبستگی خانواده‌ها، فرصت‌های کاری درآمدزا، تعداد دام و طیور، سطح درآمد و قدرت خرید خانوار اهمیت بیشتری در زمینه کاهش آسیب‌پذیری داشته‌اند. در حالی‌که مواردی مانند تورم و گرانی، آلودگی آب‌و هوا اهمیت بیشتری در زمینه افزایش آسیب‌پذیری داشته‌اند. نتایج ارزیابی پیامدهای مهاجرت نشان داد که پیامدهای اقتصادی، طبیعی، فرهنگی- اجتماعی و خدماتی- رفاهی مهاجرت بیشتر از حد متوسط است. این نتایج بیانگر این است که مهاجرت منجر به تغییر و بهبود در زندگی خانوارها شده است و اثرات مثبت مورد انتظار مانند بهبود رفاه و دسترسی به خدمات و اشتغال حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات