راهکارهای توسعة صنعت گل و گیاهان زینتی از دیدگاه تولیدکنندگان (مورد مطالعه: استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

با توجه به شرایط جغرافیایی و کشاورزی ایران، تولید گل و گیاهان زینتی دارای جایگاه مناسبی است. یکی از مناطق مستعد در این زمینه، استان البرز است. از این‌رو، هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل راهکارهای توسعة صنعت گل و گیاهان زینتی در این استان بود. جامعه آماری آن شامل تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در استان البرز (1260N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران، 135 نفر از آنها به‌عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و توسط نرم‌افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart pls نسخه 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری توسط پانل متخصصان و روایی تشخیصی (AVE) و به‌منظور محاسبه قابلیت پایایی نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان که در زمینه توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی از دیدگاه تولیدکنندگان، راهکارهای «تسهیلاتی – حمایتی» و «بهبود فرآیند تولید» در بالاترین و «پژوهش و فناوری» و «آموزش و ترویج و توسعه منابع انسانی» در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داشتند. یافته‌های حاصل از آمار استنباطی که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت، نشان داد که مدل راهکارهای توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی دارای هفت مولفه اصلی بازاریابی و فروش، آموزش و ترویج و توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت‌ها و امکانات، بهبود فرآیند تولید، توسعه صادرات، پژوهش و فناوری و تسهیلاتی – حمایتی است که همگنی و پایایی معرف‌ها مورد تایید بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات