تبیین مؤلفه‌های اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد/دانشکده علوم انسانی / دانشگاه زنجان

3 استادیار اقتصاد کشاورزی / گروه اقتصاد کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشگاه تهران

چکیده

بخش کشاورزی در ایران همچون سایر کشورهای در حال توسعه از چند جهت حائز اهمیت است. این بخش سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و سهم به مراتب بیشتری از اشتغال نیروی کار را بر دوش می‌کشد. از این رو، ارزش افزوده و رفاه ایجادشده به ازای هر نفر نیروی کار در این بخش از سایر بخش‌ها کمتر است. در این راستا، لازم است قدرت تولید و خلق ارزش افزوده خود را ارتقا دهد. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 96-1346 با استفاده روش تابع تولید و الگوی ARDL سنجیده شود. نتایج نشان داد در بلندمدت به ازای یک درصد افزایش در متغیرهای سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و دانش و فناوری به ترتیب ارزش افزوده بخش کشاورزی 44/0، 2/0، 75/0 و 12/0 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به روند کاهنده افزایش موجودی سرمایه می‌بایست سیاست‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری اتخاذ شود. این سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر دانش و فناوری روز بوده و همراه با ارتقای سرمایه انسانی تعقیب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات