بررسی اثر تنوع کشت بر کاهش ریسک درآمد محصولات منتخب کشاورزان (مطالعه موردی: استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه اقتصادکشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تنوع کشت همواره به عنوان راه حلی برای کاهش ریسک کشاورزی مطرح بوده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بلندمدت آثار تنوع کشت بر کاهش ریسک درآمدی کشاورزی در استان زنجان می­باشد. برای این منظور در این مطالعه طی دوره­های زمانی 1376 تا 1397 ابتدا از طریق شاخص هرفیندال، تنوع کشت در دوره­های زمانی برآورد شد و در گام بعدی با استفاده از فیلتر هودریک پرس کات تخمین ریسک درآمدی صورت گرفت. در نهایت با استفاده از الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) اثر بلندمدت تنوع کشت بر ریسک درآمدی برآورد گردید. باتوجه به نتایج الگوی بلندمدت مشخص است که در بلندمدت با فزایش در سطح تنوع کشت میزان نوسان درآمدی نیز کاهش خواهد یافت. این نتیجه در سطح یک درصد معنی­دار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که چنانچه در کوتاه مدت شوکی نوسان درآمدی کشاورزان در استان زنجان را تحت تأثیر خود قرار دهد، در بلندمدت حدود 4 دوره نیاز خواهد بود تا اثر شوک بطور کامل تعدیل شود. به عبارتی دیگر در هر دوره 25 درصد اثر شوک تعدیل خواهد شد. لذا همانگونه که نتایج ضرایب تصحیح خطا نیز نشان داد، بروز شوک­های کوتاه­مدت در درآمدهای کشاورزان، نیازمند نزدیک به چهار دوره زمان جهت تعدیل آثار منفی وارده خواهد بود و لذا سیاست­گذار لازم است علاوه بر اینکه سیاست­های حمایتی را در راستای تنوع بخشی به الگوهای کشت هدایت می­کند، لازم است این سیاست­ها را در جهت جلوگیری از بروز شوک­های درآمدی تبیین نموده و در صورت بروز شوک نیز در دوره چهار ساله تعدیل شوک، سیاست­های جبرانی نظیر ابزار بیمه­ای را توسعه بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.     Ashfaq, M., Hassan, S., Naseer, M.Z., Baig, I.A., & Asma, J. (2008), Factors affecting farm diversification in rice–wheat. Pakistan Journal of Agricultural Science, 45, 91–94.
2.     Abay, F., Bjornstad, A., & Smale, M. (2009). Measuring on farm diversity and determinants of barley diversity in Tigray, Northern Ethiopia. Momona Ethiopian Journal of Science, 1(2), 44–66. 
3.     Asante, B, O., Villano, R, A., Patrick, I, W. & Battese, G.E. (2017). Determinants of farm diversification in integrated crop–livestock farming systems in Ghana. Renewable Agriculture and Food Systems, 1-19. 
4.     Abler Fraser, R., (1994). Land heterogeneity and the effectiveness of cap set-aside. Journal of Agricultural Economics, 47 (2). 
5.     Agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan Province. (2011). Condition of Agriculture of the Province. From http://zanjan.areeo.ac.ir/.
6.     Brush, S., B. Taylor, J.E. & Bellon, M.R. (1992). Technology adaption and biological diversity in Andean potato agriculture. Journal of Development Economics, 39, 2-8. 
7.     Benin, S., Smale, M., Gebremedhin, B., Pender,J.. And Ehui,S. (2004). Determinants of cereal crop diversity on farms in the Ethiopian Highlands. Agricultural Economics, 31, 197–208. 
8.     Ghahremanzadeh M., Golbaz M., Hayati B., & Dashti Gh (2014). The Effect of climate parameters on risk and yield of wheat and corn in Ghazvin Province. Journal of Agricultural Economics, 8(4):107-126. (In Farsi).
9.     Geravandi., Sh & Ali Beigi, A. (201). Identify determinants of agricultural risk management: In Kermanshah country. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 42-2 (2), 255-264. (In Farsi).
10. Heisey, P.W., Samale, M., Byerlee, D., & Souza, E. (1997).Wheat rusts and the costs of genetic diversity in the Punjab of Pakistan. American Journal of Agricultural, 79.
11. Hodrick, R. & Prescott, E.C. (1997). Post-War US Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29, 22-16.
12. Just, R.E., & Antle, J.M., (1990). Interaction between environmental and agricultural policies: a conceptual framework. American Economic Review, 80, 2-5.
13. Just, R.E., &  Bockstael, N, (1991). Commodity and Resource Policies in Agricultural Systems. Spinger Verlag, Berlin.
14. Khanal, A. R. & Mishra, A. K. (2017). Enhancing food security: Food crop portfolio choice in response to climatic risk in India. Global Food Security, 12, 22-30.
15. La France, J., (1992). Do increased commodity prices lead to more or less soil degradation, Australian Journal of Agricultural Economics 2,1. 
16.  Lewandrowski, J., Tobey, J., & Cook, Z., (1997). The interface between agricultural assistance and the environment: chemical fertilizer consumption and area expansion. Land Economics, 73, 3-10.
17. Mesfin, W., Fufa, B., & Haji, J. (2011). Pattern, trend and determinants of crop diversification: Empirical evidence from smallholders in Eastern Ethiopia. Journal of Economics and Sustainable Development, 2,78–89.
18. Meng, E.CH., (1997). Land Allocation Decisions and Insitu Conservation of crop Geneteic Resources: The Case of Wheat Landraces in Turkey. Agricultural and resources economics. University of California, Davis. 
19. Ministry of Agriculture Jihad, (2017). Times Series Data Base, 2017. From http://Maj.ir/.
20. Mohammad Kani Golzari, F,. Askari, M,. Savari, M & Daneshvar Ameri, J. (2014). Analysis of Factors Affecting Production Risk Management in Orange Farmers in Jiroft. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 45 (1), 57-67. (In Farsi).
21. Neisi, M,. Bijani, M,. Abbasi, E & Mahmoudi, H. (2019). The Effect of Farmers' Time Perspective on Their Drought Risk Management Behavior in Downstream of Karkheh Dam. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 51-2 (1), 133-148. (In Farsi).
22. Rehima M., Belay K., Dawit A., & Rashid S. (2013). Factors Affecting Farmers’ Crops Diversification: Evidence from SNNPR, Ethiopia. International Journal of Agricultural Sciences, 3(8), 558-565.
23. Smale, M., Meng, E., Brennan, J.P., & Hu, R, (2003). Determinants of spatial diversity in modern wheat: examples from Australia and China. Agricultural Economics, 28-32.
24. Smale, M,. Hartell, J., Heisey, P.W., & Senauer, B., (1998). The contribution of genetic resources and diversity to heat production in the Punjab of Pakistan. American Journal of Agricultural, 80-82.
25. Smale, M., Bellon, M. & Aguirre, A.(2001). Maize diversity, variety attributes and farmers’ choices in Southeastern Guanajuato, Mexico. Economic Development and Cultural Change, 50(1), 201–225. 
26. Tahamipuor M., & Salami H. (2014). Determination of same-risk areas of potatoes yield in terms of the risk of frost in Iran: the application of spatial econometric approach. Journal of Agricultural Economics, Special Issue: 55-67 (in Farsi) 
27. Van Dusen, E., (2000). In situ Conservation of Crop Genetic Resources in the Mexican Milpa System. Agricultural and Resource Economics. University of California, Davis.
28. Wang Y.J., Huang J., & Wang, J.X. (2014). Household and community assets and farmers’ adaptation to extreme weather event: the case of drought in China. Journal of Integrative Agriculture, 13, 687-697.
29. Widawsky, D., & Rozelle, S., (1998). Vertical diversity and yield variability in Chinese rice production. In: Smale, M. (ED), Farmers, gene banks, and crop breeding. Edited by M. Smale. Boston: Kluwer.