مقایسه کارایی فنی تولید گندم‌ بین استان‌های مجری طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و سایر استان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، مقایسه کارایی فنی تولید گندم‌ بین استان‌های مجری طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و سایر استان‌ها در ایران می‌باشد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز برای دوره زمانی 98-1394 از سامانه وزارت جهاد کشاورزی دریافت و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی نهاده‌گرا تحت فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در استان‌های مجری طرح به ترتیب برابر 59/0 و 75/0 و در سایر استان‌های کشور به ترتیب برابر 56/0 و 72/0 است. همچنین مقدار کارایی فنی ستاده‌گرا تحت فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در استان‌های مجری طرح به ترتیب برابر 58/0 و 66/0 و در سایر استان‌های کشور برابر با 55/0 و 62/0 می‌باشد. از آنجایی که کارایی فنی نهاده‌گرا در استان-های مجری طرح با سایر استان‌ها به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری داشته است، می‌توان گفت که اجرای طرح نظام نوین ترویج باعث کاهش مصرف نهاده‌های تولید گندم در استان‌های مجری گردیده است. با توجه به موفقیت اجرای طرح نظام نوین ترویج، عنایت دولت به مقوله اجرای طرح نظام نوین ترویج در تمامی استان‌ها و نـه حمایـت یـک جانبـه از تعداد محدودی استان خاص توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات