واکاوی کیفی بازدارنده‌های انجام کارهای تیمی دانشجویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایران.

چکیده

با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های علمی- پژوهشی مختلف در دانشگاه ایلام، تعداد راه اندازی هسته‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشجویی کم شمار است. به نظر می‌رسد که یکی از کارکردهای مورد انتظار از دانشگاه می‌تواند راه‌اندازی و پرورش تیم‌های کاری دانشجویی در قالب گروه‌های کاری مختلف و استارت‌آپی باشد. این پژوهش باهدف شناسایی بازدارنده‌های انجام کارهای تیمی دانشجویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام گرفته است. روش‌شناسی پژوهش کیفی و از میان روش‌های کیفی از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش تعداد 18 نفر از دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ایلام بوده‌اند که به روش نمونه‌گیری نوعی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبهٔ نیمه ساختارمند بوده است. ملاک پایان نمونه‌گیری و تعداد افراد مورد مطالعه شده، اشباع نظری داده‌ها (saturation data theoretical) بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری و مقوله‌بندی و استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخه 12 انجام شده است. برای تأیید روایی و پایایی یافته‌ها از قابلیت اعتماد (دقیق بودن یافته‌ها از منظر پژوهشگر و مشارکت‌کنندگان) استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، تعداد 30 مقوله به‌عنوان بازدارنده‌های انجام کارهای تیمی دانشجویی، در قالب چهار محور فردی، ساختاری، زمینه‌ای و ماهیت کار، شناسایی گردید. پیشنهاد می‌شود باهدف آشنایی دانشجویان با روش‌های ایده پردازی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در دانشگاه ایلام بیشتر شود. همچنین الگوهای موفق کارهای تیمی دانشجویی سایر دانشگاه‌ها به دانشجویان معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات