واکاوی کیفی بازدارنده‌های انجام کارهای تیمی دانشجویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران.

چکیده

با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های علمی- پژوهشی مختلف در دانشگاه ایلام،  تعداد راه‌اندازی هسته‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشجویی کم است. به نظر می‌رسد که یکی از کارکردهای مورد انتظار از دانشگاه می‌تواند راه‌اندازی و پرورش تیم‌های کاری دانشجویی در قالب گروه‌های کاری مختلف و استارت‌آپی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی بازدارنده‌های انجام کارهای تیمی دانشجویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام گرفته است. روش‌شناسی پژوهش کیفی و از میان روش‌های کیفی از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش تعداد 18 نفر از دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ایلام بوده‌اند که به روش نمونه‌گیری نوعی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است. ملاک پایان نمونه‌گیری و تعداد افراد مورد مطالعه شده، اشباع نظری داده‌ها (saturation data theoretical) بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری و مقوله‌بندی و استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا  نسخه 12 انجام شده است. برای تأیید روایی و پایایی یافته‌ها از قابلیت اعتماد (دقیق بودن یافته‌ها از منظر پژوهشگر و مشارکت‌کنندگان) استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، تعداد 30 مقوله به‌عنوان بازدارنده‌های انجام کارهای تیمی دانشجویی، در قالب چهار محور فردی، ساختاری، زمینه‌ای و ماهیت کار، شناسایی شد. پیشنهاد می‌شود، باهدف آشنایی دانشجویان با روش‌های ایده‌پردازی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در دانشگاه ایلام بیش‌تر شود. همچنین الگوهای موفق کارهای تیمی دانشجویی سایر دانشگاه‌ها به دانشجویان معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Extended Abstract

Objectives

   One of the challenges facing different societies is graduates who do not have the ability and skills to live in the present age. For this reason, it is necessary to prepare university graduates through the development of basic and basic skills (Arasteh, 2009). The university should train graduates who have the skills to work and adapt in life and be able to work effectively with others and be able to work in a team (Khoshnodifar et al., 2019). Accordingly, UNESCO has identified the skill of cooperation and teamwork as one of the seven general human skills of the third millennium (Salas et al., 2005). In the last half century, weakness in collective, group and team work in various fields has always been emphasized by domestic and foreign researchers and managers. For example, weakness in the culture of cooperation and scientific participation (Mohseni Tabrizi, 2002; Sari-e-Qalam, 2007; Khosrokhvar and others, 2007), political field (Sari-e-Qalam, 1997; Zibakalam, 2005), economic field; Sari al-Qalam, 2007), the field of organization and management (Rahbar, 2009; Mirzad, 2009) and sports (Aghabik, 2009) Has been emphasized. Ilam University with 7516 students studying (Ilam University Office of Monitoring and Evaluation, 2019), and despite the various scientific-research infrastructures such as research institutes and research centers, science and technology park, various growth centers (Ilam University Growth Center, Medicinal plants growth center, etc.), the number of nuclei and student-based knowledge-based companies is small. It seems that one of the expected functions of this university can be to set up and develop student work teams in the form of various working groups and start-ups; Therefore, this study has been compiled with the aim of identifying barriers to student teamwork in Agriculture faculty of Ilam University.

 

Methods

The methodology of this research is qualitative and among the qualitative methods, the phenomenological method has been used. Phenomenology emphasizes the small number of samples between 8 and 25 to determine the number of participants (Creswell, 2012). In this study, 18 faculty members and undergraduate students of the Faculty of Agriculture of Ilam University who were purposefully selected, interviews were conducted in a period of 40 to 55 minutes. Typically, the tool used in phenomenological research is a semi-structured open interview. The interview protocol consisted of two questions. Sampling and interviews continued until the categories (basic questions) reached theoretical saturation; Theoretical saturation is the stage in which new data does not appear in relation to the categories in question, the categories are well-expanded, and the relationships between the categories are established to an acceptable and verifiable degree (Glaser, 1978). Data analysis was performed based on the approach of Dickelman et al. (1989). Reliability (accuracy of findings from the perspective of the researcher and research participants) was used to ensure the validity and reliability of the data.

 

Results

 In this study, in the open coding stage, 18 in-depth interview sessions were held. Interviews ranged from 40 minutes to 55 minutes. At this stage, 39 pages of the interview text were collected. Each interview was carefully read several times and the open data coding was performed. After analyzing the content of the interviews and encoding the text of the interviews, 44 open codes were extracted, which was reduced to 30 open codes after refining them. In this study, after carefully reading the text of the interviews, quotes with similar meanings were extracted. After specifying these quotes and considering the meaning and concept desired by the participants, the return codes were extracted. Next, these open source codes were categorized into four main axes. By carefully examining the concept of open source, barriers to student teamwork were categorized into four axes: individual, structural, contextual, and the nature of the work.

 

Discussion

 The results showed that a group of inhibitors of teamwork among students goes back to the individual characteristics of students. Other researchers, such as Farhi et al. (2010), have also considered individual characteristics as factors influencing teamwork. One of the individual characteristics mentioned by the participants in this study is the low creativity and innovation of students. Senior and Sawiles (2004); Batman and Wilson (2005), Profits (2013) also point to the effect of creativity on teamwork. It seems that in the current situation, the higher education system needs to focus more on improving students' creativity than before. The results showed that a group of inhibitors of teamwork among students is related to environmental and contextual characteristics. Other researchers, such as Paris et al. (2000), Anthony and Hertel (2009), have also considered contextual characteristics as factors influencing teamwork. One of the underlying deterrents that has led to a decrease in teamwork among students. There has been a lack of successful models of teamwork at Ilam University. Given the importance of role models in increasing entrepreneurial activities, it is suggested that Ilam University, by inviting successful student working teams from other universities in the country and highlighting student working groups located within the province, provide the use of the experience of these working groups for other students. The results showed that a group of inhibitors of teamwork among students goes back to structural and organizational inhibitors. Other researchers such as Gil and Piero (2005), Crittner (2001), Farhi et al. (2010) have also considered structural and organizational characteristics as effective factors on teamwork. One of the contextual barriers that has led to a decrease in teamwork among students is due to the weak organizational structure of the business sector at the university. The results showed that a group of barriers to teamwork among students goes back to barriers to the nature of work. One of the barriers to the nature of work that has led to a decrease in teamwork among students. The lack of work has been challenging to work in a team. It is suggested that the Vice Chancellor for Research and Technology of the University identify challenging activities and topics to motivate students to do teamwork and team building.

 • Agarwal, S. and Adjirackor, T. (2016) “Impact of Teamwork on Organizational Productivity in some Selected Basic Schools in the Accra Metropolitan Assembly”. European Journal of Business, Economics and Accountancy, 4(6):40-52.

  Alizadeh, N., Sadeghi, H., Pezeshki Rad, G., & Ferastkhah, M. (2017). Analysis of Educational Transformation Mechanisms in Iranian Higher Education System. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 48, 2(1): 43-53 (In Persian).

  Amini, Alireza. (2017). Overview of the labor market situation of university graduates and provide the necessary measures and strategies to increase their employment. Country Program and Budget Organization, Macroeconomic Affairs.

  Antoni, C. and Hertel, G. (2009), Team processes, their antecedents and consequences: Implications for different types of teamwork, European Journal of Work and Organizational Psychology, 18 (3), 253 – 266.

  • Aramoun, Hajar, Sadeghi Arani, Zahra, Saeed, Ardakani, Saeed (2009). The effect of teamwork skills on educational and research performance of students by gender, Journal of Women Research (Journal of Women Studies), Spring and Summer 2009, Volume 3, Number 1; From page 59 to page 73.

  Arasteh, H. R. (2009). Globalization and higher education in a changing world. Rahyaft, (42), 39-45 (in Persian).

  Association of American Colleges and Universities (2015). Teamwork VALUE rubric. Retrieved on 11/09/2015 from https://www.aacu.org/value/rubrics/teamwork.

  Athari, Z., Zarafshani, K., Mirakzadeh, A., Soleymani, A. (2012). An Analysis Attitude of the Agricultural Students toward Group Learning, Razi University. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42-2(4), 693-704. (In Persian)

  Barker, James. (1999). The Discipline of Teamwork. Sage Publications, Inc. Barrick, M. R.; G. L. Stewart; M. J. Neubert. & M. K. Mount. (1998). Relating Member Ability and Personality to Work-Team Processes and Team Effectiveness. Journal of Applied Psychology. 83. 377–91.

  Bateman, B., Wilson, F. and Bingham, D. (2005), Team effectiveness: development of an audit questionnaire. Journal of Management Development; 21(3/4):215–226.

  Collard, T. Y. (2009). An investigation of the use and implementation of the seven principles for good practice in undergraduate education by university faculty members. (Doctoral dissertation). Retrieved from Pro Quest: Dissertations and Theses Full-Text. (3376912).

  Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.

  Davis, K. M. (2008). Teaching a course in creative approaches in counseling with children and adolescents. Journal of Creativity in Mental Health, 3(3), 220-232.

  Diekelmann, N., Allen, D. & Tanner, C. (1989). The NLN criteria for the appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis. In. New York: Natl League for Nursing, 11-34

  Farhi, Reza; Mahmoudi, Amir Reza; Zarei, Amir Hassan and Afkhami Ardakani, Mehdi (2010) Standard design Effectiveness of the Working Group, Quarterly Journal of Management and Human Resources in the Oil Industry, Volume 4, Number 10.

  Gabelica, Catherina. Piet Van den Bossche. Mien Segers. Wim Gijselaers. (2012). “Feedback, a Powerful Lever in Teams: A review”. Educational Research Review.Vol 7. pp. 123-144

  Gibson, C. B. & M. E. Zellmer-Bruhn. (2001). Metaphors and Meaning: An Intercultural Analy-sis of the Concept of Teamwork: Administrative Science Quarterly. 46. 274-303.

  Gil, F., Alcover, C. and Peiró, J. (2005),"Work team effectiveness in organizational contexts", Journal of Managerial Psychology, Vol. 20 Iss 3/4 pp. 193 – 218.

  Gittell, J.H., Seidner, R. and Wimbush, J. (2010), A Relational Model of How HighPerformance Work Systems Work. Organization Science; 21: 490–506

  Glaser, B.G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. CA: Sociology Press Mill Valley.

  Hajilari, Alireza (2008). Investigating the Cultural Barriers to Lack of Development of Collective and Group Work in Student Organizations and Collections, Quarterly Journal of Epistemological Studies in Islamic University, Twelfth Year No. 4, 120101.

  Hashemi, S.S., Mehrabi, A.A, Eymani, S., Nejaei, A. (2018). Rural Development with an Emphasis on Employment and Entrepreneurship: A Case Study of Shabab Subdistrict in Ilam Province of Iran. Village and Development, 14(1), 35-58.

  Hart, P. D. (2010). Employers' views on college learning in the wake of the economic downturn. Washington, DC: The Association of American Colleges and Universities.

  Holloway, I. and S. Wheeler. 2013. Qualitative Research for Nurses, 2nd Edit. Oxford,BlackWell Science, pp: 623-647.

  Jafarpour, Mahmoud (2018). Pathology of teamwork in the country's organizations. Management Studies (Improvement and Transformation), 27 (87), 75100.

  Jahanbin Parisa, Abdi Kianoosh, Khanjani Mohammad Saeed, Hosseini Mohammad Ali (2019). Identifying barriers to teamwork in providing rehabilitation services: Qualitative content analysis. Journal of Rehabilitation. 20 (3): 210221.

  Kates, M. Steven. (2002). “Barriers to Deep Learning in Student Marketing Teams”. Australasian Marketing Journal. Vol 10. No 2.pp. 14-25

  Katzenbach, J. R. & D. K. Smith. (1993). The Wisdom of Teams. Boston: Harvard Business School Press.

  Khoshnodi far, Z., Abbasi, E., Farhadian, H., Salehiarjomand, H., Rezaei, A. (2020). Applying the Team Member Teaching Design (TMTD) Model to Strengthen Teamwork Behavior and Academic Achievement of Arak University Student. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(3), 603-616. (In Persian)

  Khoshnodifar, Z., Abbasi, E., Farhadian, H., Sadighi, H., & Pouratashi, M. (2019). Strengthening Requirements of Student s Teamwork Behavior in Agricultural Higher Education System. Thesis of Ph.D. Tarbiat Modares University. Department of Agricultural Extension and Education.

  Khosrokhar, F.; M. A. Ghaneirad & G. Toloo. (2007). Institutional Problems of the Emerging Scientific Community in Iran. Science Technology Society. 12: 171-200.

  Koncz, A. & Collins, M. (2010). Employers Rank Communication Skills First among Job Candidate Skills and Qualities. Press Release. National Association of Colleges and Employers. Retrieved from http://www.naceweb.org/press-releases.aspx.

  La Duckers, M., Wagner. C. and Groenewegen, P. (2008), Developing and testing an instrument to measure the presence of conditions for successful implementation of quality improvement collaboratives. BMC Health Service Research; 8:9.

  Lanchioni, Patrick (2003), The Five Enemies of Teamwork, translated by Fazlullah Amini, Tehran: Fara Publishing.

  McCorkle, E. Denny. James Reardon. Joe F. Alexander. Nathan D. Kling. Robert C. Harris & R. Vishwanathan Iyer. (1999). “Undergraduate Marketing Students, Group Projects,and Teamwork: The Good, the Bad, and the Ugly?”. Journal of Marketing Education. Vol 21. No 2. pp. 106-117

  Millward, L.J. and Jeffries, N. (2001), The team survey: a tool for health care team development. J Adv Nurs; 35:276–287.

  Mirmolaei Seyedeh Tahereh, Lamieian Minour, Simber Masoumeh, Vadadhir Abu Ali, Gholipour Arian (2015). Barriers and facilitators of teamwork in obstetric care: A qualitative study. Life Magazine. 21 (4): 129.

  Mogharabian, M. (2021). Survey the effect of Social Determinants on work group between Women up 20 years in Tehran :The moderator role of General commitment. Quarterly Journal of Women and Society, 11(44), 237-270.

  Moses,T. P. & A. J. Stahelski. (1999). A Productivity Evaluation of Teamwork at an Aluminum Manufacturing Plant. Group Organization Management. 24 (3).391-412.

  Nadi, Mojtaba, Ahanchian, Mohammad Reza, Noghani Dokht Bahmani, Mohsen, Shoja, Kolsoomeh. (2016). Qualitative analysis of Khorasan higher education managers' views on team building and university teamwork (Case study: Ferdowsi University of Mashhad). Khorasan SocioCultural Studies, 11 (2), 133161.

  Naquin, C. E.; Tynan, R. O. (2003). “The team halo effect: Why teams are not blamed for their failures”. Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 2: 332–340.

  Oakley, B., Hanna, D. M., Kuzmyn, Z. & Felder, R. M. (2007). Best practices involving teamwork in the classroom: Results from a survey of 6435 engineering student respondents. IEEE Transactions on Education, 50(3): 266-272.

  Office of Monitoring and Evaluation of Ilam University.(2019).

  Paris, C., Salas, E. and Cannon-Bowers. (2000), Teamwork in multi-person systems: a review and analysis. ERGONOMICS, VOL. 43, NO. 8, 1052- 1075. performance: a repertory grid study", International Journal of Productivity andPerformance Management. Vol. 53, No. 4, pp: 317-333

  Pishghadam, R., & Zabihi, R. (2011). Social and cultural capital in creativity. Canadian Social Science, 7(2), 32-38.

  Pourezat, Ali Reza and Saadabadi, Ali Reza (2012). Hierarchical analysis of barriers to teamwork in universities with a fuzzy approach (Case study of Tehran universities), Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, First Year, 8167.

  Poursadegh, N. (2013). Investigating IntraOrganizational Barriers to Employee Teamwork Using AHP Quarterly Journal of Human Resource Studies; 3 (9): 10279.

  Rajabzadeh, A. Alizadeh Thani, M. (2009). System model of team work effectiveness in the banking system (case study of the Agricultural Bank of the Islamic Republic of Iran). Daneshvar Behavior (Management and Progress) Quarterly, 16 (38): 10491.

  Ramamoorthy, N. & P. C. Flood. (2004). Individualism/Collectivism, Perceived Task Interdependence and Teamwork Attitudes among Irish Blue-Collar Employees: A Test of the main and Moderating Effects. Human Relations. 57 (3). 347–366.

  Rastegar Moghaddam Tafti Mohammad Reza, (2020). good taste of Massoud, Pishghadam Reza. English translation students' views on teamwork skills in the subtitle training class. Linguistic inquiries. 2020; 11 (3): 95119.

  Ravanipour, Maryam, Yazdankhah Fard, Mohammad Reza, Akabarian, Sharafat, Bahraini, Massoud. (2014). The concept of teamwork from the perspective of nursing students of Bushehr University of Medical Sciences: A qualitative study. Ahwaz Jundishapur Education Development Quarterly, 5 (3), 266275.

  Rouhani, H., Foroughi, A., Nazari, S. (2016). Investigation on comparison of effects of focus group and lecture teaching methods on learning of students (Higher Education Center for Agriculture in the Khorasan Razavi). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 697-706. (In Persian)

  Saadabadi, Ali Asghar, Taleghani, Gholamreza, Golchin, Armin. (2013). Identifying and investigating barriers to teamwork in knowledgebased organizations and science and technology parks with a fuzzy approach. Journal of Management of Government Organizations, 1 (No. 3 (3 in a row)), 6582.

  Sadeghi, Siamak, Zandi, Khalil, Sadeghi, Peyman. (2017). Pathology of teamwork in agricultural cooperatives of Hamadan city. General Management Policy in Management, 8 (1 (consecutive 25 spring 2017)), 4558.

  Salas E.; Stagl K.; Burke C. S. (2004). “25 years of team effectiveness in organizations: Research themes and emerging needs”. In: International Review of industrial and Organizational Psychology. Editors C. L. Cooper and I. T. Robertson. New York: John Wiley & Sons: Vol. 19, 47-91.

  Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S. (2005). Is there a “big five” in teamwork? Small Group Research, 36(5), 555-599.

  Sareeoalghalam, Mahmood. (2007). Rationality and the future of Iran's development. Center for Scientific Research and Strategic Studies of the Middle East.

  Senior, Barbara; Swailes, Stephen (2004). "The dimensions of management team performance: a repertory grid study", International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 53, No. 4, pp: 317-333.

  Senior, Barbara; Swailes, Stephen (2004). "The dimensions of management team

  Stewart, L.Greg & Kenneth G.Brown. (2011). “Human Resource Management: Linking Strategy to Practice“.John Wiley & Sons.

  Tannenbaum, S.I., Beard, R.L. and Salas, E. (1992), “Team building and its influence on team effectiveness: an examination of conceptual and empirical developments”, in Kelley, K. (Ed.), Issues, Theory, and Research in Industrial/Organizational Psychology, Elsevier Science, Amsterdam, pp. 117-53.

  Toremen, F. Karakus, M. (2007). The Obstacles of Synergy in Schools: A Qualitative Study on Teamwork. Educational Sciences: Theory & Practice, 7 (1), 639-645.

  Van den Bossche, P. Gijselaers, Wim H. Segers, M. Kirschner, PA. (2006). Social and Cognitive Factors Driving Teamwork in Collaborative Learning Environments: Team Learning Beliefs and Behaviors. The Journal of Small Group Research, 37 (5), 490-521.

  Wang, J. & Hu, X. Xi. J. (2012). Cooperative learning with role play in Chinese pharmacology education, Indian J Pharmacol, 44(2): 253-256.

  Weinstein, J., Morton, L., Taras, H. & Reznik, V. (2013). Teaching Teamwork to Law Students. Journal of Legal Education, 63(1): 36-64.

  Wu, J.-J., & Albanese,D. (2010). Asian creativity, chapterone: Creativity across three Chinese societies. Thinking Skills and Creativity, 5, 150–154.