تحلیل ادراک کشاورزان نسبت به راهکارهای مدیریت خشکسالی در واحدهای بهره برداری کشاورزی کوچک‌مقیاس: مورد مطالعه استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 کارشناسی ارشد توسعه روستایی

5 کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

تحقیق حاضر باهدف تحلیل ادراک کشاورزان نسبت راهکار های مدیریت خشکسالی در واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان کوچک مقیاس استان اصفهان بودند (166030 نفر) که تحت شرایط خشکسالی قرار داشتند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب 394 نفر تعیین گردید و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج نشان داد که مهم‌ترین راهکار های بکارگرفته شده توسط کشاورزان برای مدیریت خشکسالی به ترتیب اولویت «افزایش اطلاعات در مورد خشکسالی و راه‌های مقابله با آن»، «مدیریت بهتر آب کشاورزی»، «آبیاری در زمان مناسب»، «کاشت گیاهان بادشکن در اطراف مزرعه مانند صنوبر» و «مهاجرت فصلی به مناطق اطراف برای کسب درآمد» بودند. به‌منظور دسته بندی این راهکارها از تحلیل عاملی استفاده شد و مجموعاً" 5 عامل همچون راهکار مدیریت آبیاری و حفظ رطوبت؛ راهکار مدیریت مناسب عملیات زراعی؛ راهکار بهینه‌سازی اقتصاد خانوار؛ راهبرد تقویت ارتباطات و اطلاعات و راهکار بازنگری و تعدیل فعالیت‌های اجتماعی استخراج و نام‌گذاری گردیدند و عامل‌های مستخرج در مجموع 852/52 درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی برای افزایش توان سازگاری با تغییر اقلیم و خشکسالی توسط کشاورزان کوچک مقیاس ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات