تحلیلی اجتماعی بر علل رکود پروژه‌های ایستگاه پمپاژ آب (مورد مطالعه : روستای پاسار هرسین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در دهه­های گذشته طرح­های توسعه­ای متعددی در بخش کشاورزی کشور اجرا شده است که یکی از مهم‌ترین این طرح­ها، طرح توسعه باغات و مطرح شدن شبکه­ ایستگاه­های پمپاژ آب می­باشد. با توجه به این‌که هزینه و بودجه زیادی برای این پروژه تخصیص یافته ، شواهد و مستندات اداره جهاد کشاورزی حاکی از این است که پروژه مذکور در رسیدن به اهداف مورد نظر با ناکامی مواجه بوده و به شکست منجر شده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل ریشه­ای به بررسی علل رکود پروژه ایستگاه پمپاژ آب روستای پاسار هرسین در استان کرمانشاه پرداخته است. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق، گروه متمرکز و مشاهده مستقیم محقق استفاده شد که تجزیه و تحلیل این داده­ها از طریق تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش  کارشناسان درگیر در پروژه و بهره­برداران روستای پاسار می­باشند. همچنین در انجام مصاحبه­ها از تکنیک­های نمونه­گیری هدفمند در جهت رسیدن به اشباع نظری و غنای مفهومی بهره گرفته شده است. بر اساس یافته­های پژوهش محور اصلی علل رکود این پروژه، نامناسب بودن جو و فضای حاکم در زمان پروژه حاصل شد.  نتایج تحلیل ریشه­ای  نشان می­دهد این عامل زمینه­ساز مشکلات کلیدی دیگری گردیده که در قالب رابطه علی-معلولی در رکود پروژه پاسار نقش به سزایی داشته­اند، از جمله این موارد می­توان به کمبود منابع مالی پروژه، برنامه­ریزی ضعیف و ناکارآمد، عدم توجه به تنوع درآمدی در طی اجرای طرح، نامناسب بودن جو و فضای حاکم در زمان پروژه، طولانی شدن پروژه، عدم آموزش به بهره­برداران، عدم ثبات مسئولیت و مدیریت، سازماندهی و کارگزینی ضعیف پروژه، انتخاب پیمانکاران ناکارآمد و عدم امکان­سنجی قبل از اجرای پروژه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Amerion, A, Soltani zarandi, M,(2014) The root analysis of a horrible event of injury to the patient due to falling from the bed after the senin in one of the hospitals in Iran: a case report. Journal of Nursing and Physician in fourth-year combat, No. 10, 25-12 pages.( In Farsi)
 2. Amirkhani, P, & Rostami, F, Geravandi, SH( 2017).,Strategic Planning for Reclamation of Water Pumping Station project in Qomsheh Faraman Village, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Extension and Education.
 3. Arab, M, Fatahi, A, Fehresty, M, Neshat, A(2018) Estimating the Value of Sufficient Water Supply to the Varamin Plain by Conditional Valuation Approach (Case Study: Mamlou Dam and Latian Dam). Economic Research and Agricultural Development. 49(4):621-634.(In Farsi)
 4. Keshavarzi, M, & Rosta, A( 2013), Water Crisis, Zizzamin Dams A Strategy for Conservation of Groundwater Aquifers,Water crisis, underground dams a solution, 212-231
 5. Merry D J, Meinzen-Dick R, Mollinga PP & Karar E, (2007). Policy and institutional reforms: the art of the possible. Chapter 5 in david Mlden. Water for Food, Water for life: A comprehensive Assessment of Water Management in Agricultural.Pp68-79.
 6. Mohammadi, B., Rahmani, R., Kalantari, N., Chatsazan, M., and Rohi, H. (2010). Investigation of Processes Affecting Groundwater Quality in Gotvand AghiliPlain. Proceedings of National Conference on Applied Resources of Water Resources of Iran, Kermanshah. P. 174-183(In Farsi).
 7. Mohammadi, y, shabanalifami, H, Asadi, A.(2010) Occupation and Management of Agricultural Water Management in Zarindasht fars, Economic Research and Agricultural Development. 41(4).501-511.(In Farsi)
 8. Mohammadjani, E, & Yazdaniyan, N( 2015). Analyzing the situation of water crisis in the country and its management requirements, Economic Research Trends-117-144( in Farsi).
 9. Najafi, A, & Zangeneh( 2011). ,Pressurized irrigation a step towards agricultural and rural development (Case study: Aliabad Katoul county), geographical perspective in human studies, 121-132.( In Farsi).
 10. Naseri, A,. Abasi, F,. Akbari, M( 2017)., Estimation of water consumption in agricultural sector by water balance method, Irrigation Engineering And Drainage Structures Research, 17-32. ( In Farsi)
 11. Orang MN, Matyac JS, Snyder R, (2008). Survey of irrigation methods in California in 2001., J. Irrige and Drain. Eng., ASCE, No 134, 96-100.
 12. Razmi, M,( 2010)Optimization of agricultural water consumption, East Azerbaijan Agricultural Organization, 94, 74-64 pages( In Farsi).
 13. Regner J H, Salman AZ, Wollf HP & Al- Karablie E, (2006). Approaches and impact of participatory irrigation management in complex, centralized result from the Jordan valley. Conference on International Agriculture Research for Development University of Bonn.Pp31-43.
 14. Shahroudi, A. And Chizari, M. (2008). Analyzing the Behavioral Areas of Khorasan Razavi Farmers in the Field of Optimal Agricultural Water Management. Journal of Agricultural Science Promotion and Education.( In Farsi).
 15. Soltani, GH & Torkamani, G,( 2008). Economic evaluation of irrigation and drainage networks performance and transfer of exploitation and maintenance management solutions to beneficiaries, scientific gathering.
 16. Yaghoby, C (2013). Investigating the Causes of Failures and Problems in Utilizing Irrigation and Drainage Subsystems in Moghan Province. Seventh Seminar of Iran's National Irrigation and Drainage Committee. 3rd.( In Farsi).
 17. Yeylaghchaghakhor, H, Karami, A(2019) . Evaluation of Irrigation and Agricultural Management Efficiency of Khuzestan Province Water Organizations. Economic Research and Agricultural Development,50(3):515-530( in farsi)