ارتباط قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد آن در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 د انشگاه تهران

3 گروه اقتصاد کشاورزی - دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی - دانشگاه تهران - کرج - ایران

4 هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر، برآورد ارتباط قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد آن در استان تهران طی دوره 97-1379 با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور از آزمون‌های پایایی دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون، آزمون همگرایی جوهانسون و جوسیلیوس و الگو تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد پایا از درجه یک I(1) هستند و براساس آزمون جوهانسون و جوسیلیوس رابطه بلندمدت بین دو متغیر موردنظر تایید می‌شود. نتایج الگو تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که متغیر قیمت تضمینی واقعی گندم اثر مثبت و معنی‌دار بر عملکرد گندم در استان تهران دارد و با افزایش یک درصدی قیمت تضمینی واقعی گندم، عملکرد به میزان 07/1 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب تصحیح خطای برداری در الگوی برآورد شده بیان‌گر این است که اگر در کوتاه‌مدت شوک ناگهانی به قیمت تضمینی واقعی گندم وارد شود، حدود دو دوره طول خواهد کشید تا اثر این شوک تعدیل شود. با توجه به اینکه عملکرد نسبت به قیمت واقعی گندم کشش‌پذیر است لذا پیشنهاد می‌شود در برآورد قیمت‌های تضمینی گندم در سیاست خرید، قیمت‌گذاری براساس قیمت‌های واقعی (تورم‌زدایی شده) ملاک عمل قرار گیرد تا مشوق بهبود عملکرد گندم در اراضی زراعی کشور شود

کلیدواژه‌ها