بررسی اثر ابعاد عوامل انگیزشی و انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکتری آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی‌‌- همبستگی بررسی اثر ابعاد عوامل انگیزشی و انگیزش ‌یادگیری بر عملکرد‌ یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه زنجان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود. به همین منظور 283نفر از دانشجویان بصورت نمونه-گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت، گردآوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آن برای مقیاس های اصلی پرسشنامه برابر با 86/0 بود. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ابعاد عوامل انگیزشی ابعاد "نیاز به پیشرفت، انگیزش‌درونی، خود‌ارزشمندی و سخت-کوشی" از اهمیت بالاتری در عملکرد یادگیری از نظر دانشجویان برخوردار هستند. بر اساس نتایج تحقیق عوامل انگیزشی با تأثیرگذاری برانگیزش یادگیری می‌تواند عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها