بررسی اثر مقیاس معادل و خط فقر بر میزان فقر در ایران*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

3 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج-ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر مقیاس معادل بر میزان فقر، کاهش اثر مقیاس معادل در مطالعات فقر و کمک به ادبیات اندازه‌گیری فقر در ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار سال 1395 و بر اساس چهار مقیاس معادل و سه خط فقر؛ سطح فقر در ایران اندازه‌گیری شد. نتایج مطالعه نشان داد که مقیاس معادل و خط فقر تاثیر زیادی بر میزان فقر دارند؛ به طوری که با بکارگیری مقیاس‌های معادل و خطوط فقر مختلف نرخ سرشمار فقر از 07/0 تا 28 درصد تغییر می‌کند. بنابراین می‌توان بیان کرد که بکارگیری مقیاس معادل و خط فقر مناسب از پیش شرط‌های اساسی اندازه‌گیری و سیاست‌گذاری فقر است. پیشنهاد می‌گردد از مقیاس معادل و خط فقر متناسب با شرایط ویژه هر یک از مناطق شهری و روستایی کشور استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها