سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تولید پایدار مواد غذایی ارگانیک مستلزم توجه به طرف تقاضا و مؤلفه‌های پیش‌برنده تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک است. از این‌رو، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا مهم‌ترین مؤلفه‌های پیش‌برنده قصد خرید مواد غذایی ارگانیک را با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده و الگوسازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. داده‌های این پژوهش با جمع-آوری 160 پرسشنامه از مصرف‌کنندگان شهر مشهد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در سال 1398 به‌دست آمده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نگرش‌های رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، نگرانی زیست‌محیطی و آگاهی از سلامتی به­ترتیب به میزان 26/0، 19/0، 22/0 و 18/0 بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین، متغیرهای نگرانی زیست‌محیطی و آگاهی از سلامتی به‌طور غیرمستقیم نیز از طریق اثرگذاری بر نگرش‌های رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و کیفیت درک شده محصول بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک مؤثر می-باشند. براساس نتایج به‌دست آمده، پیشنهاد می‌شود، که اطلاع‌رسانی در زمینه موضوعات مرتبط با سلامت فردی و ایمنی مواد غذایی و نیز پیامدهای تخریب محیط‌زیست صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


Extended Abstract

Objectives

Consumers’ concerns about the quality, safety, and environmental-friendliness of foods have dramatically increased due to the various food safety and environmental issues in last decade. The demand for organic food is increase as foods that are not genetically modified and are produced in a natural way without the use of chemicals fertilizers and pesticides. In response to the demand for organic foods, organic farming has been promoted in many countries. So, demand of organic food is an important drivers of organic farming. Iran's share of organic farmland in the world is very low and equals 0.02 percent, which the low consumption of organic food is important reason. Therefore, the aim of this paper is predicting factors on intention to purchase organic food. In this study, in addition to the three factors in the theory of planned behavior, the effects of three independent predictors of environmental concerns, health consciousness and perceived quality of the product are investigated on the intention to purchase organic food. The following hypotheses were proposed based on the purposes of paper:

H1. Consumer's attitude towards the organic food positively influences their intention to purchase organic food.

H2. Consumer's perceived behavioral control positively influences their intention to purchase organic food.

H3. Consumer's subjective norms positively influences their intention to purchase organic food.

H4. Consumer's perceived quality of the product positively influences their intention to purchase organic food.

H5. Consumer's environmental concerns positively influences their intention to purchase organic food.

H6. Consumer's environmental concerns positively influences their attitude, perceived behavioral control, subjective norms and perceived quality of the product.

H7. Consumer's health consciousness positively influences their intention to purchase organic food.

H8. Consumer's health consciousness positively influences their attitude, perceived behavioral control, subjective norms and perceived quality of the product.

 

Methods

The Theory of Planned Behavior is one of the most widely applied and accepted models of the belief-attitude–behavior relationship which states that three independent predictors, namely; perceived behavioral control, behavioral attitudes, and subjective norm all together leads to the formation of a behavioral intention. The Theory of Planned Behavior is very useful for understanding and predicting consumer intention and behavior in a wide range of fields such as organic food. The Theory of Planned Behavior framework is appropriate for predicting organic food purchase intention across different cultures.

Relationships among the variables were analyzed using the multivariate analysis technique Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Firstly the measurement model was utilized to test the validity and reliability of the model and then on structural model was tested for the model fit and hypothesis testing. The research data was analyzed by the method of partial least squares using Smart PLS software.

 

Results

Results show that given the factor loadings values and model fitting indexes, the indicators (observed variables) such decision to purchase, willingness to purchase, trying to purchase, the opinion of friends, the opinion of important people, the opinion of family, ability to access, time, income have the necessary accuracy to measure latent variables.

The findings of structural model and hypothesis testing reveal that that among the basic components of planning behavior theory, behavioral attitudes and perceived behavioral control have a positive and significant effect on the intention to purchase organic food. This means that a positive attitude towards buying organic food, being able to access organic food stores and having enough time and money will increase the consumer's intention to buy organic food. Therefore, the hypothesis 1 and 3 of the study were confirmed. Investigating the effect of other components indicates that environmental concern and health consciousness have a positive and significant direct impact on the intention to purchase organic food meaning that increasing the importance of the environment and concern for its destruction, as well as increasing consumer consciousness of family health and sensitivity to food safety, make them more inclined to purchase organic food, hence, hypotheses 5 and 7 were confirmed. In addition, variables of environmental concern and health consciousness indirectly influence the intention to purchase organic food by influencing behavioral attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and perceived quality of the product. Therefore, research hypotheses 6 and 8 were confirmed. Also, the model fitting indexes and being model values in the acceptable range demonstrate that structural model are good fit with the data.

 

Discussion

Since the basic components of planned behavior theory, i.e. behavioral attitude and perceived behavioral control have positive and significant impact on the intention to purchase organic food, it is suggested that awareness programs and advertising about the properties of organic food be increased and expanded the organic food stores throughout the city to make it easier for citizens and consumers to access organic food.

Also, the positive and significant impact of environmental concerns and health consciousness on the intention to purchase organic food reveal that it’s necessary to inform on issues related to personal health and food safety, as well as educate the importance of the environment and the consequences of environmental degradation to consumers.

Abdpour, A., Heidari Sareban, V. & Torabi, N. (2016). Investigating economic and social factors influencing farmers' interest in accepting organic garlic cultivation in Hamadan province. Journal of Research & Rural Planning, 5(1), 33-48. (In Persian)
Aghasafari, H., Karbasi, A., Mohammadi, H., & Calisti, R. (2019). Analysis of Factors Affecting Consumer Payment Preferences for Organic Agricultural Products: Application of Structural Equation Modeling. Agricultural Economics & Development, 33(4), 339-350. (In Persian)
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational behaviour and human decision processes, 50(2), 179-211.
Al-Swidi, A., Rafiul Huque, S.M., Haroon Hafeez, M. & Mohd Shariff, M.N. (2014). The role of subjective norms in theory of planned behaviour in the context of organic food consumption. British Food Journal, 116(10), 1561-1580.
Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behavior. A meta-analytic review. British Journal of Social Psychology, 40, 471-499.
Armstrong, G., & Kotler, P. (2003). Marketing: An introduction (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Asgarnezhad Nouri, B., Salati, F., & Ghaffari, M. (2018). Factors affecting intention to purchase organic food products among Iranian consumers. Academy of Marketing Studies Journal, 22(3), 1-23.
Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A., & Ayyub, S. (2018). Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: A comparative analysis. Food Quality and Preference, 63, 144–150.
Bezençon, V., & Blili, S. (2010). Ethical products and consumer involvement: what’s new? European Journal of Marketing, 44(9), 1305-1321.
Chen, M.F. (2009). Attitude toward organic foods among Taiwanese as related to health consciousness, environmental attitudes, and the mediating effects of a healthy lifestyle. British Food Journal, 111(2), 165-178.
Chih-Ching, T. & Yu-Mei, W. (2015). Decisional factors driving organic food consumption. British Food Journal, 117(3), 1066-1081.
De Leeuw, A., Valois, P., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2015). Using the Theory of Planned Behavior to Identify Key Beliefs Underlying Pro-Environmental Behavior in High-School Students: Implications for Educational Interventions‖. Journal of Environmental Psychology, 42, 128-138.
De Maya, S.R., Lopez-Lopez, I. & Munuera, J.L. (2011). Organic food consumption in Europe: International segmentation based on value system differences. Ecological Economics, 70(10), 1767-1775.
Dowd, K., & Burke, K. J. (2013). The influence of ethical values and food choice motivations on intentions to purchase sustainably sourced foods. Appetite, 69,137-144.
European Commission. (2013). What is organic farming?
Fatemi, M., Rezaei Moghaddam K., Monfared, N., & Moghaddas Farimani S. (2019). Factors Affecting Behavioral Change toward Organic Agriculture (The Case of Farmers of Bushehr Province). Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research, 49(4), 779-796. (In Persian)
Fernqvist, F., & Ekelund, L. (2014). Credence and the effect on consumer liking of food e a review. Food Quality and Preference, 32, 340-353.
FIBL and IFOAM (2019). The world of organic agriculture – statistics and emerging trends 2019.
Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error Journal of Marketing Research, 18, 39–50.
Gracia, A. & de Magistris, T. (2007). Organic food product purchase behaviour: a pilot study for urban consumers in the South of Italy. Spanish Journal of Agricultural Research, 5(4), 439-451.
Ghorbani, M., Alizadeh, P., & Tohidi, A. (2019). The Effect of Awareness of Organic Products Characteristics on Household’s Willingness to Consume Organic Saffron in Future in Mashhad County of Iran. Agricultural Economics and Development, 106, 31-53. (In Persian)
Haddadi, S., Yazdani, S., & Saleh, I. (2017). Investigating Factors Affecting Adoption of Organic Cucumber Cultivation by Farmers in Alborz Province. Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research, 48(3), 369-378. (In Persian)
Hair, J.F., Black,W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2011). Multivariate Data Analysis; Pearson Prentice Hall: New Delhi, India.
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM); Sage: Thousand Oaks, CA.
Ham, M., Pap, A., & Stanic, M. (2018). What drives organic food purchasing?–evidence from Croatia. British Food Journal, 120(4), 734-748.
Hsu, C. L., & Chen, M. C. (2014). Explaining consumer attitudes and purchase intentions toward organic food: contributions from regulatory fit and consumer characteristics. Food Quality and Preference, 35, 6-13.
Hu, L., & Bentler, P. M. (1998). Fit Indices in Covariance Structure Modeling: Sensitivity to Underparameterized Model Misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424-453.
Lee, H.J., & Goudeau, C. (2014). Consumers’ beliefs, attitudes, and loyalty in purchasing organic foods. British Food Journal, 116(6), 918 – 930.
Iran's Sixth Five-Year Development Plan. (2017) Law on the Sixth Five-Year Economic, Cultural, and Social Development Plan for 2016 – 2021.
Jin, B., & Yong, G. S. (2005). Integrating effect of consumer perception factors in predicting private brand purchase in a Korean discount store context. Journal of Consumer Marketing, 22, 62 –71.
Jin, J., Zhao, Q., & Santibanez-Gonzalez, E. D. (2019). How Chinese Consumers’ Intentions for Purchasing Eco-Labeled Products Are Influenced by Psychological Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 1-17.
Lea, E., & Worsley, T. (2005). Australians’ organic food beliefs, demographics and values. British Food Journal, 107, 855–869.
Liu, R., Pieniak, Z., & Verbeke, W. (2013). Consumers’ attitudes and behavior towards safe food in China: a review. Food Control, 33, 93-104.
Loconto, A. M., Poisot, A. S., Santacoloma, P., & Vicovaro, M. (2016). Innovative markets for sustainable agriculture: exploring how innovations in market institutions encourage sustainable agriculture in developing countries. In Workshop On sustainble Value Chaines for Sustainable Food Systems (pp. 16-diapos). FAO. Food and Agricultural Organization of the United Nations.
Kriwy, P., & Mecking, R.A. (2012). Health and environmental consciousness, costs of behaviour and the purchase of organic food. International Journal of Consumer Studies, 36, 30–37.
McEachan, R. R. C., Conner, M., Taylor, N. J., & Lawton, R. J. (2011). Prospective prediction of health-related behaviors with the theory of planned behavior: a meta-analysis. Health Psychology Review, 5, 97-144.
Michaelidou, N. & Hassan, L.M. (2008). The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food. International Journal of Consumer Studies, 32, 163–170.
Padel, S. & Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour: Understanding why consumers buy or do not buy organic food. British Food Journal, 107(8), 606-625.
Pham, T. H., Nguyen, T. N., Phan, T. T. H., & Nguyen, N. T. (2018). Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an emerging market economy. Journal of Strategic Marketing, 1–17.
Raheli, H., & Sandoghi, A. (2018) The Effect of Consumer’s Quality of Life on the Intention to Purchase Organic Cucumber in Tabriz City. Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research. 49(2), 279-291. (In Persian)
Rizzo, G., Borrello, M., Dara Guccione, G., Schifani, G., & Cembalo, L. (2020). Organic food consumption: The relevance of the health attribute. Sustainability12(2), 595.
Saba, A., & Messina, F. (2003). Attitudes towards organic foods and risk/benefit perception associated with pesticides. Food Quality and Preference, 14, 637–645.
Sarstedt, M., Ringle, C. M., Smith, D., Reams, R., & Hair, J. F. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): A Useful Tool for Family Business Researchers. Journal of Family Business Strategy, 5(1), 105-115.
Shabanali Fami, H., Jafarimanesh, E., Asadi, A., & Motaghed, M. (2019) Mechanisms to Improve Farmer’s Access to Organic Farming Services (A Case in Qom Province). Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research, 50(3), 611-624. (In Persian)
Siegrist, M. (2008). Factors influencing public acceptance of innovative food technologies and products. Trends in Food Science & Technology, 19, 603–608.
Statista. (2020). www.statista.com
Teng, C. C., & Lu, C. H. (2016). Organic food consumption in Taiwan: Motives, involvement, and purchase intention under the moderating role of uncertainty. Appetite, 105, 95-105.
Wang, X., Pacho, F., Liu, J., & Kajungiro, R. (2019). Factors Influencing Organic Food Purchase Intention in Tanzania and Kenya and the Moderating Role of Knowledge. Sustainability, 11(1), 1-18.
Wang, J., Tao, J., & Chu, M. (2020). Behind the label: Chinese consumers’ trust in food certification and the effect of perceived quality on purchase intention. Food Control, 108, 1-10.
Xie, B., Wang, L., Yang, H., Wang, Y., & Zhang, M. (2015). Consumer perceptions and attitudes of organic food products in Eastern China. British Food Journal, 117, 1105–1121.
Yadav, R., & Pathak, G. S. (2016). Intention to Purchase Organic Food among Young Consumers: Evidences from a Developing Nation‖. Appetite, 96, 122-128.
Yazdanpanah, M., & Forouzani, M. (2015). Application of the Theory of Planned Behaviour to predict Iranian students’ intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production, 107, 342-352.
Yee, W. M. S., Yeung, R. M. W., & Morris, J. (2005). Food safety: building consumer trust in livestock farmers for potential purchase behaviour. British Food Journal, 107, 841e854.
Zepeda, L. & Li, J. (2007). Characteristics of organic food shoppers. Journal of Agricultural Applied Economics, 39(1), 17-28.
Zhang, L., Fan, Y., Zhang, W., & Zhang, S. (2019). Extending the Theory of Planned Behavior to Explain the Effects of Cognitive Factors across Different Kinds of Green Products. Sustainability, 11(15), 1-17.