سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تولید پایدار مواد غذایی ارگانیک مستلزم توجه به طرف تقاضا و مؤلفه های پیش برنده تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا مهم ترین مؤلفه های پیش برنده قصد خرید مواد غذایی ارگانیک را با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و الگوسازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. داده های این پژوهش با جمع آوری 160 پرسشنامه از مصرف کنندگان شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در سال 1398 به دست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نگرش های رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، نگرانی زیست محیطی و آگاهی از سلامتی به ترتیب به میزان 26/0، 19/0، 22/0 و 18/0 بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، متغیرهای نگرانی زیست محیطی و آگاهی از سلامتی به طور غیرمستقیم نیز از طریق اثرگذاری بر نگرش های رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و کیفیت درک شده محصول بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که اطلاع رسانی در زمینه موضوعات مرتبط با سلامت فردی و ایمنی مواد غذایی و نیز پیامدهای تخریب محیط زیست صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها