بررسی اثر بسته‌بندی محصولات کشاورزی بر قصد خرید مصرف‌کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در دنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف محصولات، موفقیت هر محصول در فروش، مستلزم این است که بسته‌بندی و ظاهر محصول بتواند ارتباط مؤثری را با خریداران برقرار کند و زمینه جلب نظر مشتری را فراهم سازد. با توجّه به نقش و اهمیت بسته‌بندی در رفتار خرید مصرف‌کننده، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد بسته‌بندی محصولات کشاورزی(طراحی بسته‌بندی، نوع قلم، رنگ بسته‌بندی، مواد بسته‌بندی و اطلاعات چاپی) بر قصد خرید مصرف‌کننده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل مصرف‌کنندگان محصولات بسته‌بندی‌شده کشاورزی(مواد غذایی) هستند که به دو فروشگاه زنجیره‌ای رفاه موجود در شهر اردبیل مراجعه می‌کنند. حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان و کرجسی 384 نفر محاسبه و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده(در دسترس) انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد(بیلو و لاخان (2012) است که روایی آن‌ها با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است.تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss21 و PLS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رنگ بسته‌بندی، طراحی، نوع فونت، کیفیت مواد بسته‌بندی و اطلاعات چاپ شده بر قصد خرید مصرف‌کننده تأثیر معنی-داری دارند و در بین ابعاد بسته‌بندی محصولات کشاورزی رنگ و طراحی بسته‌بندی بیشترین تأثیر را بر قصد خرید مصرف‌کننده دارند. یافتـه‌هـای ایـن پـژوهش مـی‌توانـد در برنامه‌ریزی تولیدکنندگان محصولات موادغذایی به سمت توجه بیشتر به ابعاد بسته‌بندی و بنابراین تقویت قصد خرید مصرف‌کنندگان مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها