بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از عملیات خوب کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان نهاوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 مدیر گروه مدیریت وتوسعه /گروه مدیریت و توسعه دانشکده اقتصاد وتوسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

پذیرش استاندارد عملیات خوب کشاورزی مانند سایر نوآوری‌های کشاورزی نیازمند آگاهی قبلی است و عوامل مختلفی ممکن است بر این آگاهی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آگاهی گندم‌کاران‌آبی شهرستان نهاوند نسبت به عملیات خوب کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری تحقیق 6936 نفر زارع گندم آبی شهرستان نهاوند بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 143 نفر تعیین شد که برای افزایش دقت پژوهش 180 پرسشنامه توزیع شد. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای با انتساب متناسب انجام شد و تعداد گندم‌کاران به نسبت سطح زیر کشت مزارع تعیین شد. براساس نتایج؛ میزان آگاهی گندم‌کاران‌آبی از مؤلفه‌های مدیریت خاکورزی و کاشت، مدیریت تغذیه و حاصلخیزی، مدیریت مصرف آب (آبیاری)، مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، مدیریت پسماند، ضایعات و سلامت خاک، نسبتاً بالا و در مورد مؤلفه‌های مدیریت عملیات برداشت، مدیریت پس از برداشت، مدیریت بهداشت، ایمنی، رفاه کارگران و مشاوره؛ آگاهی نسبتاً پایین بود. براساس آزمون‌‌ مقایسه میانگین‌ها، بین میزان آگاهی از عملیات خوب کشاورزی با عضویت در تعاونی، کلینیک‌های گیاهپزشکی، روش کاشت، روش تهیه بذر، محل سکونت، سطح تحصیلات و نوع مالکیت زمین تفاوت معنی‌داری وجود داشت. براساس نتایج رگرسیون چندگانه، سه متغیر مستقل میزان مشارکت اجتماعی، سطح دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی، سطح دسترسی و استفاده از عوامل حمایتی- نهادی 7/42 درصد از تغییرات متغیر وابسته آگاهی از عملیات خوب کشاورزی را در میان گندم‌کاران‌آبی تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها