بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

چکیده

انتشار دی‌اکسید کربن یکی از مؤلفه‌های گرمای جهانی است که امروزه موردتوجه بسیار قرارگرفته است. جهانی‌شدن به‌عنوان یک پدیده فراگیر در جهان جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین‌رو، با توجه به این‌که جهانی‌شدن و افزایش سهم کشورها در شبکه تجارت جهانی نیازمند فعالیت‌های گسترده اقتصادی و تولیدی است، تردیدهایی درباره اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید کربن وجود دارد. با توجه به نبود اجماع در این حوزه، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا جهانی‌شدن موجب افزایش انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود یا اینکه کاهش آن را به­دنبال دارد. به‌منظور دستیابی به این هدف، از الگوی پانل فضایی استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که جهانی‌شدن اثری مثبت و معنی‌دار بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن در منطقه منا دارد. به­عبارتی، روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد موجب انتشار بیشتر دی‌اکسید کربن شده است. همچنین، به­دلیل وجود رابطه فضایی میان کشورهای منطقه منا، پیشنهاد می‌شود کشورها جهت کاهش آثار مخرب فعالیت­های اقتصادی اقدام به همکاری بیشتر و سیاست‌های مشترک در این زمینه کنند. 

کلیدواژه‌ها


  1. Acaravci, A., & Ozturk, I. (2010). On the relationship between energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Europe. Energy35(12): 5412-5420.
  2. Adams, S., & Klobodu, E. K. M. (2017). Urbanization, democracy, bureaucratic quality, and environmental degradation. Journal of Policy Modeling39(6): 1035-1051.
  3. Al-mulali, U. (2012) Factors affecting CO2 emission in the Middle East: A panel data analysis. Energy44(1): 564-569.
  4. Al-Mulali, U., & Sheau-Ting, L. (2014). Econometric analysis of trade, exports, imports, energy consumption and CO2 emission in six regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews33: 484-498.
  5. Al-Mulali, U., & Ozturk, I. (2015). The effect of energy consumption, urbanization, trade openness, industrial output, and the political stability on the environmental degradation in the MENA (Middle East and North African) region. Energy84: 382-389.
  6. Ang, J. B. (2007). CO2 emissions, energy consumption, and output in France. Energy Policy35(10): 4772-4778.
  7. Anselin, L. (1988). Lagrange multiplier test diagnostics for spatial dependence and spatial heterogeneity. Geographical analysis20(1): 1-17.
  8. Apergis, N. (2016). Environmental Kuznets curves: New evidence on both panel and country-level CO2 emissions. Energy Economics54: 263-271.
  9. Arouri, M. E. H., Youssef, A. B., Mhenni, H., & Rault, C. (2012). Energy consumption, economic growth and CO2 emissions in Middle East and North African countries. Energy Policy, 45:342-9.

10. Baek, J., Cho, Y., & Koo, W. W. (2009). The environmental consequences of globalization: A country-specific time-series analysis. Ecological economics, 68(8-9): 2255-2264.

11. Belotti, F., Hughes, G., & Mortari, A. P. (2017). Spatial panel-data models using Stata. The Stata Journal17(1), 139-180.

12. Brizga, J., Feng, K., & Hubacek, K. (2014). Drivers of greenhouse gas emissions in the Baltic States: A structural decomposition analysis. Ecological Economics98: 22-28.

13. Burridge, P. (1981). Testing for a common factor in a spatial autoregression model. Environment and Planning A13(7): 795-800.

14. Chandran, V. G. R., & Tang, C. F. (2013). The impacts of transport energy consumption, foreign direct investment and income on CO2 emissions in ASEAN-5 economies. Renewable and Sustainable Energy Reviews24: 445-453.

15. Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. Applied economics38(10): 1091-1110.

16. Elhorst, J. P. (2010). Applied spatial econometrics: raising the bar. Spatial economic analysis5(1): 9-28.

17. Elhorst, J. P. (2014). Dynamic spatial panels: models, methods and inferences. In Spatial Econometrics (pp. 95-119). Springer, Berlin, Heidelberg.

18. Farhani, S., Chaibi, A., & Rault, C. (2014). CO2 emissions, output, energy consumption, and trade in Tunisia. Economic Modelling38: 426-434.

19. Fathi, F. & Esmaeili, A. (2012). Relationship between Energy Consumption, Income and Carbon Dioxides Emission in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development research, 43(2), 175-181. (In Farsi)

20. Hamit-Haggar, M. (2012). Greenhouse gas emissions, energy consumption and economic growth: A panel cointegration analysis from Canadian industrial sector perspective. Energy Economics34(1): 358-364.

21. Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. Energy Policy37(3): 1156-1164.

22. Haseeb, A., Xia, E., Baloch, M. A., & Abbas, K. (2018). Financial development, globalization, and CO2 emission in the presence of EKC: evidence from BRICS countries. Environmental Science and Pollution Research, 25(31): 31283-31296.

23. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1): 53-74.

24. Jalil, A., & Mahmud, S. F. (2009) Environment Kuznets curve for CO2 emissions: a cointegration analysis for China. Energy policy37(12): 5167-5172.

25. Jalil, A., & Feridun, M. (2011). The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis. Energy Economics33(2): 284-291.

26. Jayanthakumaran, K., Verma, R., & Liu, Y. (2012). CO2 emissions, energy consumption, trade and income: a comparative analysis of China and India. Energy Policy42: 450-460.

27. Kargar Dehbidi, N. & Esmaeili, A. (2017). The effects of economic growth, energy consumption, trade openness and urbanization on environmental pollution in the MENA region during the period 1995- 2012. Journal of Agricultural Economics and Development research, 47(4), 815-824. (In Farsi)

28. Kohler, M. (2013). CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade: A South African perspective. Energy Policy63: 1042-1050.

29. Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 emissions, electricity consumption and output in ASEAN. Applied Energy87(6): 1858-1864.

30. Lee, K. H., & Min, B. (2014). Globalization and carbon constrained global economy: a fad or a trend? Journal of Asia-Pacific Business15(2): 105-121.

31. Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics108(1): 1-24.

32. Liu, Q., Wang, S., Zhang, W., Li, J., & Kong, Y. (2019). Examining the effects of income inequality on CO2 emissions: Evidence from non-spatial and spatial perspectives. Applied energy, 236: 163-171.

33. LeSage, J.P, & Pace, R. K. (2009). Introduction to spatial econometrics. Chapman and Hall/CRC.

34. LeSage, J.P., & Pace, R.K. (2010). Spatial econometric models. In Handbook of applied spatial analysis (pp. 355–376). Springer, Berlin, Heidelberg.

35. Luo, G., Weng, J. H., Zhang, Q., & Hao, Y. (2017). A reexamination of the existence of environmental Kuznets curve for CO 2 emissions: evidence from G20 countries. Natural Hazards85(2): 1023-1042.

36. Maddison, D. (2006). Environmental Kuznets curves: A spatial econometric approach. Journal of Environmental Economics and management51(2): 218-230.

37. Martínez-Zarzoso, I., & Maruotti, A. (2011). The impact of urbanization on CO2 emissions: evidence from developing countries. Ecological Economics70(7): 1344-1353.

38. Ozturk, I., & Acaravci, A. (2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. Energy Economics36: 262-267.

39. Ozcan, B. (2013). The nexus between carbon emissions, energy consumption and economic growth in Middle East countries: a panel data analysis. Energy Policy62: 1138-1147.

40. Pao, H. T., & Tsai, C. M. (2010). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in BRIC countries. Energy policy38(12): 7850-7860.

41. Pao, H. T., & Tsai, C. M. (2011). Multivariate Granger causality between CO2 emissions, energy consumption, FDI (foreign direct investment) and GDP (gross domestic product): evidence from a panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, India, and China) countries. Energy36(1): 685-693.

42. Saboori, B., & Sulaiman, J. (2013). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries: A cointegration approach. Energy55: 813-822.

43. Saboori, B., Sulaiman, J., & Mohd, S. (2012). Economic growth and CO2 emissions in Malaysia: a cointegration analysis of the environmental Kuznets curve. Energy policy51: 184-191.

44. Saboori, B., Sapri, M., & bin Baba, M. (2014). Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)'s transport sector: A fully modified bi-directional relationship approach. Energy66: 150-161.

45. Shahbaz, M., Lean, H. H., & Shabbir, M. S. (2012). Environmental Kuznets curve hypothesis in Pakistan: cointegration and Granger causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews16(5): 2947-2953.

46. Shahbaz, M., Mallick, H., Mahalik, M. K., & Loganathan, N. (2015). Does globalization impede environmental quality in India? Ecological Indicators, 52, 379-393.

47. Shahbaz, M., Shahzad, S. J. H., Mahalik, M. K., & Hammoudeh, S. (2018). Does Globalisation Worsen Environmental Quality in Developed Economies? Environmental Modeling & Assessment, 23(2): 141-156.(a)

48. Shahbaz, M., Lean, H. H., & Shabbir, M. S. (2012). Environmental Kuznets curve hypothesis in Pakistan: cointegration and Granger causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews16(5): 2947-2953.

49. Shahbaz, M., Shahzad, S. J. H., & Mahalik, M. K. (2018). Is globalization detrimental to CO2 emissions in Japan? New threshold analysis. Environmental Modeling & Assessment, 23(5): 557-568.(b)

50. Shahbaz, M., Solarin, S. A., Mahmood, H., & Arouri, M. (2013). Does financial development reduce CO2 emissions in Malaysian economy? A time series analysis. Economic Modelling35: 145-152.(a)

51. Shahbaz, M., Tiwari, A. K., & Nasir, M. (2013). The effects of financial development, economic growth, coal consumption and trade openness on CO2 emissions in South Africa. Energy Policy61: 1452-1459.(b)

52. Shahbaz, M., Uddin, G. S., Rehman, I. U., & Imran, K. (2014). Industrialization, electricity consumption and CO2 emissions in Bangladesh. Renewable and Sustainable Energy Reviews31: 575-586.

53. Sharma, S. S. (2011). Determinants of carbon dioxide emissions: empirical evidence from 69 countries. Applied Energy88(1): 376-382.

54. Tahami Pour, M., Salami, H., Yazdani, S. & Chizari, A. (2014). Determining Spatial Dependency of Systematic Risk of Dryland Wheat Yield in Iran: Application of Spatial Autoregressive Models. Journal of Agricultural Economics and Development research, 44(3), 343-356. (In Farsi)

55. Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic geography, 46(sup1): 234-240.

56. World Bank. (2019). World Bank Database. https://data.worldbank.org/

57. Xu, Z., Baloch, M. A., Meng, F., Zhang, J., & Mahmood, Z. (2018). Nexus between financial development and CO2 emissions in Saudi Arabia: analyzing the role of globalization. Environmental Science and Pollution Research, 25(28): 28378-28390.

58. Yang, W., Liu, Y. C., & Mai, C. C. (2017). How did Japanese exports evolve from 1995 to 2014? A spatial econometric perspective. Japan and the World Economy4: 50-58.

59. Yang, Y., Zhou, Y., Poon, J., & He, Z. (2019). China's carbon dioxide emission and driving factors: A spatial analysis. Journal of Cleaner Production, 211: 640-651.

60. You, W., & Lv, Z. (2018). Spillover effects of economic globalization on CO2 emissions: A spatial panel approach. Energy Economics73: 248-257.

61. Zhang, C., & Lin, Y. (2012). Panel estimation for urbanization, energy consumption and CO2 emissions: A regional analysis in China. Energy policy49: 488-498.

62. Reed, M. R. (2001). International trade in agricultural products/por Michael R. Reed (No. 338.140973 R4.).