تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران،

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

چکیده

توسعه پایدار کشاورزی، مفهوم چندبعدی است که در طول زمان اهمیت بسیار پیدا کرده است. از این­رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر هر یک از ابعاد کشاورزی پایدار برای برنامه‌ریزی مناسب، لازم و ضروری است. در این مقاله، تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ابعاد چهارگانه توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی با استفاده از معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط  (SURE)و بهره‎گیری از یک نمونه 398 نفری از کشاورزان، که به روش خوشه‌ای دومرحله‌ای تصادفی انتخاب‌شده است؛ با استفاده از اطلاعات حاصل از تکمیل پرسشنامه در سال 1398، موردبررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد میانگین شاخص‌های پایداری اجتماعی 55/0، پایداری زیست‌محیطی 47/0، پایداری اقتصادی 41/0، و پایداری سیاسی 32/0 است. همچنین، متغیرهای شرکت در کلاس‌های آموزشی، علاقه‎مندی به کار کشاورزی و رضایت شغلی رابطه معناداری با مؤلفه‌های پایداری کشاورزی دارد. متغیر عضویت در تعاونی با مؤلفه پایداری سیاسی، مالکیت اراضی با مؤلفه اجتماعی و سیاسی و یکپارچگی اراضی نیز با مؤلفه اقتصادی پایداری رابطه آماری معنادار دارند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود آموزش‎های ترویجی در حوزه کشاورزی پایدار در قالب نهضت­گونه توسعه یابد و با توجه به اولویت پایداری مدیریتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، بهبود روش‎های تصمیم­سازی و تصمیم‌گیری، توسعه و تقویت تشکل‌های کشاورزی، تدوین قوانین حمایتی و توسعه اشتغال پایدار در دستور کار جدی متولیان امر قرار گیرد. علاوه بر آن، تدوین نظام مناسب بازاریابی و بازاررسانی با هدف جلوگیری از ضایعات و کاهش هزینه‌های تولید موجبات تضمین پایداری درآمد کشاورزان را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


Abusamah, B., Silva, D., Lawrence, J., Shaffril, M., Azril, H., Norsida, M., & Azmariana, A. (2012). Malaysian contract farmers’ attitude towards sustainable agriculture, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (9), 9205-9210.
Abrahamson, K.V. (1997). Paradigms of sustainability. In: S. Sorlin, Ed. The Road towards Sustainability, a Historical Perspective, a Sustainable Baltic Region, The Baltic University Programme, Uppsalla University.
Afrakhteh, H., Hajipour, M., Gourzin, M., & Nejati, B. (2013). The Situation of sustainable agricultural development in Iran development plans (case: five-year plans after the revolution). The macro and Strategic Policies, 1(1), 43-62. (In Farsi).
Agricultural Situation of Khorasan Razavi. (2019). Agricultural bureau of Khorasan Razavi Jihad- Agricultural Organization (Agricultural Commission). (In Farsi).
Akhavan, M., & Behbehaninia, A. (2017). Investigating the Economic factors affecting sustainable development and water resources management in agriculture, Sustainability, Development & Environment, 4(16), 31-34. (In Farsi).
Aliabadi, V., Khaiati, M., & Seddighi, H. (2015). The role of social and economic variables on sustainable agricultural knowledge of wheat farmers in Tehran Province, Journal of Agricultural Education Administration Research, 38, 11-19. (In Farsi).
Arabion, A., Kalantari, Kh. Asadi, A., & Shaban Ali, H. (2009). Assessing the level of sustainability of wheat cultivation system in Fars province and determining the factors affecting it. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 5(2), 17-28. (In Farsi).
Asadi, A., & Varamzyri, H. (2009). Sustainability of agricultural systems. Rahbord, 21(89), 261-288. (In Farsi).
Avijit, G. (1998). Ecology and development in third world, Second Edition, Routledge, London.
Axinn, G.H., & Axinn, N.W. (1997). Collaboration in International Rural Development: A Practioner Handbook, London: Sage.
 Baccar, M.,  Bouaziz, A., Dugué, P ., Gafsi , M., & Yves Le Gal, P.(2019). The determining factors of farm sustainability in a context of growing agricultural intensification, Agroecology and Sustainable Food Systems, 43(4), 386-408.
Boshagh, M. (2011). Analysis of rural development with emphasis on the agricultural sector (Case Study: Rural Areas of Azna city), MSc. Dissertation, Economics and Administrative Sciences, University of Esfahan, Iran. (In Farsi).
Dekoeijer, T. J., Wossink, G. A. A., Struik, P. C., & Renkema, J. A. (2002). Measuring agricultural sustainability in terms of efrciency: the case of Dutch Sugar Beet Growers, Journal of Environmental Management, 66(4), 9-17.
Den Biggelaar, C., & Suvedi, M. (2000). Farmers’ definitions, goals, and bottlenecks of sustainable agriculture in the North-Central Region, Journal of Agriculture and Human Values, 17, 347-358.
Dobie, P. (2004). Models for national strategies: building capacity for sustainable development, Development Policy Journal, Special Issue: Capacity for Sustainable Development Economics and SPES Development Studies Research Centre, University of Casino, Department of Economics. 1(1),1-18.
Dong, F. Mitchell, P.D., & Colquhoun, J. (2015). Measuring farm sustainability using data envelope analysis with principal components: the case of Wisconsin Cranberry, Journal of Environmental Management, 147(2), 175-183.
D’Silva, J. L., Man, N., & Hayrol Azril. M. S. (2001). Acceptance of sustainable agricultural practices: the case of Crop Farmers, American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 6(2), 227-230.
Eftekhari, A., & Badri, A. (2012). Foundations of theories of development model of the sample village. Gilan Governor's Publications. (In Farsi).
ESCAP (1996), Showing the Way: Methodologies for Successful Rural Poverty Alleviation Projects. Fifty-sixth Session of the Commission, PAI/April – June.  Bangkok.
Firouzi, M.A., & Hsiri, A. (2016). Investigating the role of agriculture in sustainable rural development (case study: Bardkhoon Borough of Deir City). Journal of Geography and Urban Planning of the Zagros Landscape, 8(27), 126-140. (In Farsi).
Ghorbani, S., Anvari Rostami, A.A., Xezri, T., & Ahmadian, V. (2017). Investigate the relationship between liquidity, disclosure quality and firm value based on the system of simultaneous equations. Accounting & Auditing Research, 35, 107-128. (In Farsi).
Ghorbani, M., Yazdani, S., & Zare Mirakabad, H. (2010). Introduction to sustainable agriculture (The Economic Approach), Ferdowsi University of Mashhad Press. (In Farsi).
Ghosh, M.K., & Hasan, S.S. (2013). Farmers’ attitude towards sustainable agricultural practices. Bangladesh Research Publications Journal, 8(4), 227-234.
Gomez-Limon, J. A., & Riesgo, L. (2009). Alternative approaches to the construction of a composite indicator of agricultural sustainability: an application to Irrigated, Journal of Environmental Management, 90(11), 3345-3362.
Greene, W.H. (2002). Econometric Analysis (5th Ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Hameed, T.S., & Sawicka, B. (2017). Farmers' Attitudes Towards Sustainable Agriculture Practices in Lublin Province, Advances in Sciences and Engineering, 9(1), 1-6.
Hamzehkalkenari, H., Ghorbani, M., Shahnoushi, N., & Varidi, M. (2018). Determinants of motivational systems acceptance of HACCP system case study: Food Industries of Khorasan Razavi Province, Agricultural Economics and Development, 26(104), 23-45. (In Farsi).
Hooshmandan Moghadam Fard, Z.,  & Shams, A. (2017). Affecting the greenhouse owners’ attitude toward sustainable agriculture in Zanjan Province. Agricultural Science and Sustainable Production, 27(1), 165-177. (In Farsi).
Hou, d, al-tabbaa, A., Chen, H., & Mamic, I. (2014). Factor Analysis and Structural Equation Modeling of     Sustainable Behavior in Contaminated Land Remediation, Journal of Cleaner Production, 84(1). 339-449.
Sharifi, O., Rezaei, R. & Boroomand, N. (2011). Investigating the factors affecting the sustainability of greenhouse cultivation system in Jiroft and Kahnooj Region. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(1), 143-152. (In Farsi).
Jamshidi, A., Nouri Zamanabad, S.H., Jamini, D., Bahari, E., & Moradi, N. (2015). Correlation analysis of factors affecting sustainability of rice cultivation in the Shirvan Chardavol Township. Ilam. Geores, 30(3), 223-240.
Javanbakht, F., Hayati, B., & Dashti, G. (2018). Production effective factors in sustainability of wheat production system in Ardabil County. Journal of Agricultural Science and Sustainable, 28(3), 79-96. (In Farsi).
Kalantari, KH. Asadi, A., Shabanalifami, H., & Arabion, A. (2010). Assessing the components of sustainability of wheat cultivation system in Fars Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 24(2), 169-176. (In Farsi).
Karim, M.H., & Hashemi, A. (2009). Surveys of rural peoples about challenges of rural development (case study of Sarouq, the City of Arak), Journal of Rural and Development, 12(2), 155-178. (In Farsi).
Karim, M.H., Hashemi, A., Ghanbari, Y., & Barghi, H. (2008). Iran's main challenges in sustainable agricultural development. Journal of Yas Strategy, 16, 218-234. (In Farsi).
Kohansal, M., & Rafiedarani, H. (2009). Measuring agricultural development levels of cities of Khorasan-e-Razavi Province by using numerical taxonomy. Journal of Agricultural Economics, 3(4), 45- 66. (In Farsi).
Maghsoudi, T., Iravani, H., & Movahed Mohammadi, H. (2007). Measurement and analysis of factors influencing potato cultivation sustainability in .Freydoonshahr Township, Isfahan, Iran, Iranian Journal of Agriculture Science, 38-2(1), 35-44. (In Farsi).
 Meshkini, A., & Moazazbarabadi, M. (2015). Ranking the towns of Razavi Khorasan Province in terms of development indicators, using factor analysis method, Khorasan Social-Cultural Studies Quarterly, 10(3), 121-143. (In Farsi).
Mohammadzadeh, P., Mamipour, S., & Feshari, M. (2010). Learning econometrics with stata software. Noor-e-Elm Press. (In Farsi).
Mohammadi, F. (2018). Environmental sustainability and its realization factors in the agricultural sector (Case Study: Pakdasht). Agricultural Economics and Development, 26(101), 247-267. (In Farsi).
Momenihelali, H., & Ahmadpour, A. (2015). Evaluation of exploitation systems in line with the sustainability of agricultural activities in Mazandaran Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 29(2), 192-203. (In Farsi).
Moridsadat, P., Roknoddin Eftekhari, A., Pourtaheri, M., & Shabanali Fami, H. (2018). Analysis the sustainability of macro and sectorial agricultural policies in five-year plans of the Islamic Republic of Iran, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(49), 43-58. (In Farsi).
Motielangroudi, S.H., Rezvani, M., Faraji Saokbar, H., & Shahkouhi, A. (2010).  Analysis of sustainability of family and rural production cooperative farming systems (Case Study: Agh-Ghala Township: Golestan Province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41(3), 323-333. (In Farsi).
Movahedi, R., Amiribavandpour, N., & Naderi Mahdeei, K. (2016). Factors affecting the agricultural sustainability of wheat farms in Kermanshah County. Geography and Sustainability of Environment, 6-1(18), 97-111. (In Farsi).
Nemati, E., Iravani, H., & Asadi, A. (2014). Sustainability status of Potato Cultivation, Bahar-Plain of Hamedan Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 45(3), 451-465. (In Farsi).
Overton, J.(1999). Strategies for sustainable development experiences from the Pacific, Ze Book, London.
Pakravan, M.R., Basharabadi, H., & Gilanpour, A. (2011). Investigating the factors affecting the supply and demand of Iran's agricultural exports. Journal of Economics and Agricultural Development, 24(4), 741-428. (In Farsi).
Roy, R., Chan, N.W., & Rainis, R. (2014). Rice farming sustainability assessment in Bangladesh. Sustain ability Science.9, 31–44.
Saadati, S. A., Shaabanali Fami, H., & Asadi, A,. (2010). Farmer’s attitude on sustainable agriculture and its determinants: a case study in Behbahan County of Iran, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 29 (5):422-427.
Sadeghi, M. (2014). Investigating the effect of credits of high-yield enterprises under the livestock sector of South Khorasan Province. MSc. Dissertation, Ferdowsi University, Iran. (In Farsi).
Salehi, S., & Pazoukinejad, Z. (2016). Analysis of socio-cultural factors affecting the tendency of villagers to sustainable agriculture (Case study: Villages of Babolsar City). Journal of Research and Rural Planning, 5(13), 10-22. (In Farsi).
Sarrafi, M. (1999). Basisof regional planning. Plan and Budget Organization, Tehran.(In Farsi).
Shapouri, A. R., Ghorbani, M., Rezaiee, M., Dorandish, A., & Kohansal, R. (2011). The place of organic saffron in the future consumption basket of households and effective factors for it. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 2(107), 1-114. (In Farsi).
Sharma, D., & Shardendu, S. (2011) Assessing farm-level agricultural sustainability over a 60-year period in rural eastern India. Environmentalist, 31, 325.
Sobhani, M., Jamshidi, A., & Nowrozi, A. (2018). Investigating the effect of knowledge, attitude and satisfaction of greenhouse owners of Pakdasht City Cooperative on the level of greenhouse sustainability. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(49), 293-309. (In Farsi).
Soltani, A., Ahmadian, V., & Esmali Eyoki, V. (2010). Application of spatial weight regression model (gwr) in the study of relationships between spatial variables in Urban Area, Case Study: District 7 of Tehran Municipality, Armanshahr Architecture & Urban Development, Journal of agriculture, urban design & urban planning, 4, 99-110. (In Farsi).
Taghvai, M., & Boshagh, M.R. (2012). Analysis of agricultural development indicators and ranking townships in Khuzestan Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 4(2), 137-154. (In Farsi).
Zahedi, S. (2010). Sustainable development. Samt Press. Tehran.
Zahedi, S., & Najafi, A. (2006). Sustainable development, a new conceptual framework, Modarres Human Science, 10(4), 43-76. (In Farsi).
Zahedi Mazanderani, M. (2005). The ability to save rural households and its effects on the participation of villagers in the development process, Agricultural Economics and Development, 49, 27-67. (In Farsi).
Zare, A., Homayounifar, M., & Razmi, M.J. (2006). Evaluation of townships of Khorasan Razavi based on indicators of sustainable development. Journal of Economy and Regional development, 22(10), 162-190. (In Farsi).
Ziari, K., Zanjirchi, S.M., & Sorkh Kamal, K. (2009). Investigating and ranking the degree of development of cities in Khorasan Razavi Province using TOPSIS technique. Human Geography Research, 72, 17-30. (In Farsi).