ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهره برداران در برپایی سیستم های آبیاری تحت فشار در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

نوشتار حاضر در پی شناخت و ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهره­برداران در برپایی سیستم­های آبیاری تحت فشار در استان اصفهان است. اطلاعات مورد نیاز از میدان پژوهش و از طریق مصاحبه­ همراه با تکمیل پرسشنامه­های پژوهشگرساخته، از 315 بهره­بردار دارندۀ سیستم­های آبیاری، به­ روش تصادفی خوشه­ای گردآوری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار Spss انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر کای اسکور، آزمون F، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیراستفاده شده است. یافته­های پژوهش در مجموع بیانگر موفقیت نه‌چندان قابل توجه بهره­برداران در برپایی سیستم­های آبیاری تحت فشار است. دستاوردهای پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای "ویژگی­های فردی، بهره­برداری، مدیریتی، اقتصادی" بهره­برداران و " مشارکت، ترغیب و همکاری سازمان‌های مرتبط در اجرای سیستم­های آبیاری تحت فشار" بر موفقیت بهره­برداران در برپایی این سیستم­ها تأثیر مثبت داشته است. در مقابل، "منزلت و فعالیت اجتماعی بهره­برداران" بر موفقیت آنها تأثیر بازدارنده دارد. متغیرهای "تحصیلات"، "مالکیت منبع آب" و "نوع بهره­برداری" نیز بر موفقیت بهره­برداران به­ صورت مثبت اثرگذار است. 

کلیدواژه‌ها