مقایسۀ ابعاد مختلف پایداری صید در تعاونی های پره استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی

2 استاد دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی

3 استادیار وزارت جهاد کشاورزی

4 استادیار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

صید و صیادی به منزلۀ یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی نقش بسزایی در تأمین پروتئین مردم دارد. تعاونی‌های پره استان گیلان به‌رغم برخورداری از سابقۀ طولانی در زمینۀ صید، با مشکلاتی از قبیل کاهش صید نسبت به سال‌های گذشته، بالا بودن هزینۀ خرید ابزار و ادوات صید و حمل‏ونقل آن و نامساعد شدن صیدگاه‌ها به‏ دلیل عوامل طبیعی و انسانی و ... مواجه شده‌اند‌‌‌‌‌‌‌ که این موضوع، ناپایداری در بخش صید و صیادی در نوار ساحلی شمالی کشور، به‌ویژه استان گیلان را به دنبال داشته است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت پایداری صید و صیادی تعاونی‌های پره در استان گیلان و تحلیل ابعاد مختلف پایداری در این تعاونی‌ها تدوین شده است. جامعۀ آماری این تحقیق، مدیران عامل و رؤسای هیئت‌مدیرۀ تعاونی‌های پره در استان گیلان و کارشناسان شیلات این استان بودند که 36 مورد از آنها از طریق فرمول کوکران تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق، تکنیک آنالیز چندمعیاری (MCA)[1] به منزلۀ یک رهیافت عمومی است که می‌تواند برای تحلیل مشکلات پیچیده شامل معیارهای چندگانه، در سیستم‌های پیچیده‌ای مثل صید و صیادی به‌ کار رود. نتایج نشان داد که پایداری اقتصادی بهترین وضعیت و پایداری اکولوژیکی بدترین وضعیت را دارد که این بیانگر وضعیت بحرانی اکولوژیکی دریای خزر است.[1] .Multi criteria analysis

کلیدواژه‌ها