تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

3 استاد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

5 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح­های حفاظت از منابع طبیعی انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعۀ آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار دهستان آزادلو در شهرستان مغان تشکیل می­دادند (750N=) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، 260 نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون صورت گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح­های حفاظت از منابع طبیعی 97/0 بود. داده­های گردآوری‌شده تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح­های حفاظت از منابع طبیعی از دیدگاه پاسخگویان مورد بررسی در چهار عامل آگاهی­سازی-اطلاع­رسانی، اجتماعی- روان‌شناختی، فرهنگی- قانونی و دولتی-انگیزشی قرار می‌گیرند که در مجموع حدود 843/69 درصد از کل واریانس مشارکت در طرح­های حفاظت از منابع طبیعی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها