بررسی اثرات مؤلفه های توسعۀ حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی بر کارآفرینی سازمانی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی نقش مؤلفه‌های توسعۀ حرفه‌ای بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی در مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه، به روش همبستگی با استفاده از مدل علّی ـ ارتباطی انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه، به تعداد 456 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول تاکمن 210 نفر تعیین و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی صوری آن بر اساس نظر جمعی از استادان و صاحبنظران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشگاه تهران تأیید و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای توسعۀ کارآفرینی سازمانی و مؤلفه‌های سازمانی ـ مشارکتی و  مدیریتی ‌ـ مالی توسعۀ حرفه‌ای به ترتیب (92/0 ،92/0 ،87/0=α) محاسبه شد که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی و تحلیل مسیر در محیط نرم‌افزار  SPSS نسخۀ 15 انجام شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای توسعۀ کارآفرینی سازمانی و مؤلفه‌های توسعۀ حرفه‌ای رابطۀ مثبت و معنی‌داری در سطح یک درصد برقرار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین هفت متغیر مؤلفه‌های توسعۀ حرفه‌ای، سه متغیر توسعۀ حرفه‌ای کارکنان از طریق بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی ـ یادگیری سازمان، استفاده از مهارت‌های مشارکتی سازمان و برخورداری از حمایت‌های مدیریتی سازمان، به ترتیب بیشترین آثار علّی را بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی در مدیریت ترویج استان داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها