بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی است. این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه­های اصلی کارآفرینی سازمانی ترویج و تعیین میزان تأثیر آنها بر نتایج و پیامدهای ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی است­. جامعۀ آماری این پژوهش 2882 نفر از کارشناسان و مروجان ترویج کشاورزی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران 315 نفر نمونه­گیری شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرهای متخصصان و استادان ترویج کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه تهران بررسی شد واصلاحات لازم صورت گرفت. به منظور محاسبۀ پایایی پرسشنامه، 30 پرسشنامه از سوی کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای بخش­های مختلف پرسشنامه بالاتر از 80/0 بود که نشان می­دهد بخش­های مختلف پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS،  LISREL و POWER SAMPLE تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نوآوری، پیشگامی، ریسک­پذیری و نوسازی راهبردی مؤلفه­های اصلی کارآفرینی سازمانی ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی هستند. همچنین کارآفرینی سازمانی ترویج در زمینۀ کشاورزی پایدار بر نتایج و پیامدهای ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی تأثیر مثبت و معنی­داری می­گذارد. 

کلیدواژه‌ها