تعیین نهاده های مؤثر بر تولید و ریسک تولید پیاز دشت تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

میزان استفاده از نهاده­ها از جمله عوامل مؤثر بر نوسان تولید محصولات کشاورزی است. از این رو در بررسی تابع تولید، منطقی به نظر می­رسد که به آثار استفاده از نهاده­ها بر نوسانات تولیدی نیز توجه شود. آذربایجان شرقی یکی از پنج استان مهم تولید پیاز در کشور بوده و دشت تبریز مهم­ترین منطقۀ استان از لحاظ تولید این محصول است. هدف از این تحقیق، تعیین نهاده­های مؤثر بر تولید و ریسک تولید پیاز دشت تبریز است. به منظور تعیین نهاده­های مؤثر بر ریسک تولید از مدل عمومی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج حکایت از مناسب بودن فرم درجه دوم تعمیم­یافته برای تابع تولید و فرم لئونتیف تعمیم­یافته برای تابع ریسک تولید پیاز دارد. همچنین نتایج براورد این دو تابع حاکی از اثر مثبت عوامل تولید آب و نیروی­ کار استخدامی است و نشان می‌دهد که این دو، هم افزایش­دهندۀ ریسک و هم افزایش­دهندۀ تولیدند. در حالی که تأثیر نهادۀ کود شیمیایی عکس این مورد است. در نهایت کشش کل واریانس تولید 049/1 به دست آمد که نشان­دهندۀ افزایش ریسک تولید به ازای افزایش یک درصدی مصرف تمامی نهاده‌هاست.

کلیدواژه‌ها