بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی امنیت غذایی، شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، یکی از معیارهای ظرفیت مالی هر کشور برای واردات غذا و درآمدهای مورد استفاده از واردات کالاها و خدمات است. مطالعۀ حاضر با بهره‌گیری از شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دورۀ زمانی 1362-1387 به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد شاخص امنیت غذایی از 45/77 درصد در سال 1362 به 56/91 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت بوده و براورد الگو حاکی از اثر منفی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در کوتاه‌مدت و نشان‌دهندۀ اثر مثبت آن در بلندمدت است.

کلیدواژه‌ها