عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل (مقایسه الگوها)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

تلقیح مصنوعی یک فناوری ارزشمند اصلاح نژاد دام است که در گاوداری های شیری دنیا کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل به مقایسه الگوهای پذیرش فناوری در تبیین عوامل موثر بر پذیرش این فناوری پرداخته است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه بود که روایی آن با کمک متخصصین و پایایی آن به کمک آزمون راهنما به دست آمد. مقدار آلفای کرونباخ ابزار تحقیق برای مقیاس الگوی قبول فناوری 89/0به دست آمد. پاسخگویان به دو گروه پذیرنده و نپذیرنده تقسیم شدند و برای تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. به این منظور، متغیرهای الگوهای نشر نوآوری،‌ ساختار مزرعه‎ای، قبول فناوری و الگوی تلفیقی پذیرش با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج نشان داد سه الگوی فوق به ترتیب 55/51، 29/15 و 69/38 درصد واریانس را تبیین کرده‌اند و الگوی ترکیبی پذیرش توانست با گزینش عوامل مناسب از بین الگوهای مذکور 06/58 درصد از کل واریانس تابع تشخیص را تبیین نماید. بنابراین، عوامل کلیدی موثر بر پذیرش فناوری عبارت بودند از: عامل‌های نوآور بودن گاودار (اهداف دامداران)، ترویجی- مدیریتی و عمومی (منابع اطلاعات) از الگوی نشر، اندازه زمین چراگاه- زراعی از الگوی ساختار مزرعه‎ای و ادراک مفید بودن فناوری از الگوی قبول فناوری.

کلیدواژه‌ها