بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

امروزه در کشاورزی از شیوه های نوینی برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی به بازار استفاده می شود لذا دانشجویان برای پاسخگویی به تغییرات باید با برخورداری از آموزشهای عملی خود را برای حضور در عرصه آماده نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین دروس عملی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر 363 نفر از دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان بودند که 114 نفر از آنان به روش
نمونه‌گیری طبقه ای با اختصاص متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. اعتبار ابزار تحقیق توسط جمعی از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص وضعیت موجود 83/0 و برای شاخص وضع مطلوب 88/0 بدست آمد. نتایج مربوط به شکاف انتظاری نشان داد که استفاده از روش های نوین آبیاری، برداشت محصولات کشاورزی با استفاده از ماشین های کشاورزی و کاشت محصولات کشاورزی به صورت مکانیزه فاصله بسیار زیادی با انتظارات دانشجویان از این درس دارد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد که انتظارات دانشجویان از درس عملیات کشاورزی در 4 عامل مکانیزاسیون، تجربه آموزی علمی، تدوین تجارب و
اطلاع‌رسانی، و فعالیتهای سنتی قابل دسته بندی است.

کلیدواژه‌ها