شناسایی تعیین کننده‌های مدیریت ریسک کشاورزی: مطالعه کشاورزان شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی - اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

ریسک ها در کشاورزی، زندگی و درآمد زارعان را تحت تاثیر قرار می دهند و صدماتی را به محیط زیست آن ها وارد می کنند و موجب فقیرتر شدن کشاورزان و کارگران روستایی می شوند. بنابراین ریسک ها بایستی توسط کشاورز مدیریت شوند. هدف از این مطالعه توصیفی- همبستگی شناسایی تعیین کننده ها یا عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه بودند. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی نظام دار استفاده شد(340 n=). یافته ها نشان داد که، کشاورزان ذرت کار به ترتیب از راهبردهای مدیریت ریسک تولید، ریسک انسانی و ریسک قانونی در جهت مدیریت منابع ریسکی که با آن مواجه هستند، استفاده می کنند. هم چنین بر اساس نتایج، متغیرهای سطح تحصیلات، نوع مالکیت، مقدار زمین زارع، درآمد زارع و مشارکت در کلاس های ترویجی بیشترین واریانس را در سطح استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها