بررسی مسایل و محدودیت‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی مسایل و محدودیت‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 5297 نفر از کشاورزان شهرستان کرج بود که تعداد142 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن به تایید اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و سایر صاحبنظران مربوطه رسید. میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی شد که متوسط مقادیر بدست آمده برای بخش‌های مختلف حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق می‌باشد(76/0=?). داده‌ها با نرم‌افزار SPSS مورد توصیف، تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رتبه بندی مسایل و محدودیتهای مدیریت آب از دیدگاه کشاورزان نشان داد که در زمینه استحصال، کاهش آب دهی منابع آب سطحی و افت سفره‌های آب زیرزمینی, در زمینه انتقال، قابل نفوذ بودن نهرها ، پوسیدگی پوشش کانال‌ها و چکه کردن لوله‌ها و در زمینه مصرف آب در مزرعه نیز عدم استفاده از روش‌های مکانیزه آبیاری اولویتهای اول را به خود اختصاص دادند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مسایل و محدودیت‌های مدیریت آب کشاورزی در هفت عامل شامل مشکلات کمی و کیفی منابع آب، چالش های اقتصادی و... دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها