رضایت‌مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به آنها با استفاده از مدل کیفیت خدمت SERVQUAL

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظام آموزش عالی به‌عنوان بارزترین نمود سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی را در تربیت نیروی انسانی کارآمد و همچنین نقش تعیین کنندهای در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه بر عهده دارد. از این‌رو، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن به‌منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهمترین مؤلفه برای ادامه حیات هر سازمان است، ضرورتی انکار ناپذیر است. بنابراین، هدف کلی این پژوهش توصیفی - همبستگی، بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده دانشگاهی از دید دانشجویان می‌باشد. ابزار پژوهش پرسشنامهای ساختارمند حاوی سؤالات بسته‌پاسخ بود که با استفاده از مدل تعدیل‌یافته کیفیت خدمت سِروِکوال (SERVQUAL) در پنج بُعد تهیه شد و روایی و پایایی آن نیز تأیید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است (674N=)، که از این میان، تعداد 159 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه‌ها گردید (159n=). نتایج توصیفی تحقیق، اولویت‌بندی اَبعاد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان را بدین ترتیب نشان می‌دهد: 1) قابلیت اطمینان، 2) همدلی، 3) پاسخگویی، 4) تضمین، و 5) شرایط فیزیکی و ملموس. همچنین، نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین میزان رضایت‌مندی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، و پسران و دختران درباره کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها