ارزش‌گذاری تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه یزد

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنوع در ویژگی‌های طبیعی برای استراحت، سرگرمی و فرصت‌های تفریحی در قالب پیاده‌روی، گردش، اردو زدن در کنار چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها جهت گذراندن اوقات فراغت و لذت از این مناظر، بیانگرارزش‌های تفریحی می‌باشد که به علت محدودیت منابع آب‎های سطحی، مشاهده می‌شود. ارزش تفریحی آب شامل منافع دریافتی از کسانی است که آب و خواصش را برای استفاده دیگران دست نخورده باقی می‌گذارند. وجود مناطق گردشگری (چک چک، غربالبیز، تامهرو دره‌گاهان) در دشت یزد- اردکان با منابع آب زیرزمینی در وسط بیابان، موجب جذب توریست به‌علت جاذبه تفریحی آن شده است. بطوری‌که هر ساله افراد زیادی از این مکان‌ها بازدید به‌عمل می‌آورند. این پژوهش به تعیین ارزش تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید‌کنندگان با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تک‌بعدی در سال 1388 می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است کل ارزش تفریحی این مناطق 38/1 میلیارد ریال می‌باشد. هم‎چنین، با توجه به میانگین وزنی تمایل پرداخت در دشت قیمت ورودیه برای استفاده از مناظر آبی در استان 4700 ریال برآرود گردید. نظر به بعد خانوار بازدید‌کنندگان از این مناطق (4/2 نفر) ارزش تفریحی هر خانوار 11280 ریال محاسبه شد. لذا این برآورد، برای سیاست‎گزاران و مسئولین توجیهات لازم جهت حفظ و حمایت از اماکن تفریحی آبی فراهم را می‎نماید.

کلیدواژه‌ها